Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/229/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie gminy Grodków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.


Załącznik do uchwały Nr XLIV/347/14
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 4 czerwca 2014 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Grodków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodków, zwany dalej "regulaminem" określa:

1) formy stypendium szkolnego;

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) uczniu - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki o których mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;

5) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

6) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.);

7) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

8) dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia - należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

9) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.);

10) GZSziP - należy przez to rozumieć Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są zamieszkałym na terenie gminy Grodków uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.

Formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

a) pozaszkolne zajęcia edukacyjne (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe itp.),

b) przedsięwzięcia realizowane przez szkołę (białe i zielone szkoły, biwaki, wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.);

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym:

a) koszty opłaty abonamentu internetowego,

b) koszty zakupu komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,

c) koszty opłaty czesnego,

d) koszty odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu,

e) koszty zakupu biurka, lampki i krzesła do biurka,

f) koszty zakwaterowania związane z odbywaniem kursów zawodowych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów, a także stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, tj. koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres, obuwie sportowe w ilości 2 komplety na rok szkolny;

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w szczególności:

a) kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki środkami transportu komunikacji zbiorowej,

b) kosztów zakwaterowanie w bursie, internacie.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe, albo w niektórych przypadkach nie jest celowe.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w ust. 1 regulaminu, realizowana jest poprzez zwrot kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział 3.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ustalając miesięczny dochód rodziny ucznia uprawnionego do przyznania stypendium szkolnego stosuje się przepisy art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

1) Jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi nie więcej niż 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, to uczniowi przysługuje stypendium szkolne w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2) Jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 30% i nie więcej niż 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, to uczniowi przysługuje stypendium szkolne w wysokości 90% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3) Jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 60% i nie więcej niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, to uczniowi przysługuje stypendium szkolne w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

4) Wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o 10% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia co najmniej jednej okoliczności, o której mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy z o systemie oświaty.

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1) złożenie wniosku (stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) o przyznanie pomocy materialnej w GZSziP;

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń albo oświadczeń zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Oświadczenie o wysokości dochodów i o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Wniosek może złożyć:

1) rodzic (opiekun prawny);

2) pełnoletni uczeń;

3) dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

6. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego może być przyznana również z urzędu.

7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października danego roku szkolnego.

8. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, w szczególności:

1) utraty źródła dochodu członka rodziny;

2) zmiany miejsca zamieszkania (przeprowadzka z innej gminy);

3) urodzenia się dziecka.

9. Stypendium szkolne na wniosek złożony po upływie terminu, może zostać przyznane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek.

§ 8. 1. Stypendium szkolne na dany rok szkolny będzie wypłacane w kasie GZSziP lub na rachunek bankowy wnioskodawcy w następujących okresach:

1) do 15 grudnia - za okres od września do grudnia;

2) do 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca.

2. Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień danego roku szkolnego, należy przedłożyć faktury lub rachunki z tego okresu. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie faktur lub rachunków wystawionych w lipcu i sierpniu danego roku szkolnego.

3. Do stypendium przyznanego na okres styczeń - czerwiec danego roku szkolnego należy przedłożyć wyłącznie faktury lub rachunki wystawione od miesiąca stycznia danego roku szkolnego.

4. Niewykorzystana kwota stypendium w danym miesiącu może być rozliczona w miesiącach kolejnych z zachowaniem okresów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 9. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Nienależnie pobrane stypendium szkolne podlega ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

3. Wnioskodawcy świadczenia obowiązani są niezwłocznie powiadomić Dyrektora GZSziP o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Szczegółowy sposób i termin realizacji stypendium szkolnego, jego wstrzymanie oraz cofnięcie określa się w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 5.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. Przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Grodków w trybie art. 90 r ust. 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na zasiłki szkolne dla uczniów.

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w szczególności w przypadku:

1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna ucznia;

2) nieuleczalnej lub ciężkiej choroby w rodzinie ucznia;

3) pożaru lub klęski żywiołowej.

§ 12. 1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie zasiłku szkolnego jest:

1) złożenie wniosku (stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu) o przyznanie pomocy materialnej w GZSziP;

2) dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających zaistniałe zdarzenie losowe.

2. Wniosek może złożyć:

1) rodzic (opiekun prawny);

2) pełnoletni uczeń;

3) dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

3. Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być przyznana również z urzędu.

§ 13. 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wysokość zasiłku szkolnego jest ustalana w granicach określonych w art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

4. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego będzie wypłacany w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

§ 14. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).Załącznik Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym …..….…./…….…...

1. Dane osobowe ucznia / słuchacza ubiegającego się o przyznanie stypendium

Imię

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia / PESEL

Imiona i nazwisko rodziców

2. Dane osobowe wnioskodawcy

Imię

Nazwisko

Status wnioskodawcy

(właściwe zaznaczyć)

rodzic opiekun prawny

pełnoletni uczeń dyrektor szkoły

3. Adres stałego zamieszkania ucznia

ulica i nr domu

kod pocztowy

miejscowość

telefon kontaktowy

4.Adres do korespondencji (należy wpisać w przypadku, gdy różni się od adresu zamieszkania)

ulica i nr domu

kod pocztowy

miejscowość

telefon kontaktowy

5. Dane uprawniające do zwiększenia stypendium szkolnego określone w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (należy zaznaczyć odpowiednio TAK / NIE):

TAK

NIE

bezrobocie

niepełnosprawność

ciężka lub długotrwała choroba

wielodzietność

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych

inna okoliczność n.p. alkoholizm lub narkomania

rodzina niepełna

6. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach, należy wstawić X)

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, białych i zielonych szkół, biwaków, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum itp.

całkowite lub częściowe pokrycie opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym:

a) koszty opłaty abonamentu internetowego,

b) koszty zakupu komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,

c) koszty opłaty czesnego,

d) koszty odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu,

e) koszty zakupu biurka, lampki i krzesła do biurka,

f) koszty zakwaterowania związane z odbywaniem kursów zawodowych.

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów, a także stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj. koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres, obuwie sportowe w ilości 2 komplety na rok szkolny.

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności:

a) transportu środkami komunikacji zbiorowej ( dojazd do miejsca pobierania nauki ),

b) zakwaterowanie w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie ).

świadczenie pieniężne.

7. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

a) Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) Nie posiadam innych źródeł dochodu niż wskazane we wniosku,

c) Członkowie mojej rodziny:

posiadają / nie posiadają * gospodarstwo rolne o pow. …….… ha przeliczeniowych

prowadzą / nie prowadzą * pozarolniczą działalność gospodarczą

* niepotrzebne skreślić

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy - nauki

Stopień

pokrewieństwa

Wysokość całkowitego

dochodu netto
w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łączny dochód gospodarstwa domowego

Dochód na osobę w rodzinie ucznia

8. Załączniki

ilość

zaświadczenie o zarobkach (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

zaświadczenie o powierzchni przeliczeniowej posiadanego gospodarstwa rolnego

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS / KRUS * o pobieranych świadczeniach

inne - uzupełniające, potwierdzające dane zawarte we wniosku (w tym oświadczenie o wysokości dochodu lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić


Nazwa banku oraz numer konta bankowego, na który stypendium ma być przekazane

9. Oświadczenia:

1. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Zobowiązuję się niezwłocznie pisemnie poinformować Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie o zmianach dotyczących dochodów w rodzinie, przedstawiając aktualne dane.

4. Oświadczam, że otrzymuję / nie otrzymuję* inne stypendium socjalne ze środków publicznych *niepotrzebne skreślić

a) źródło aktualnie otrzymywanego stypendium

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) wysokość i okres, na który stypendium zostało przyznane

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… …………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

10. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza

nazwa szkoły i adres

klasa

potwierdzenie uczęszczania

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

11. Potwierdzenie danych zawartych w punkcie 3

Potwierdzenie zameldowania ucznia - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grodkowie

………………….………. ………………………………….

data pieczęć i podpis


ROZSTRZYGNIĘCIE

(wypełnia organ przyznający stypendium szkolne)

PODSTAWOWE DANE

1. imię i nazwisko wnioskodawcy: __________________________________________

2. imię i nazwisko ucznia/ osoby, dla której wnioskuje się o przyznanie stypendium

_____________________________________________________________________

3. data wpływu wniosku: _________________________________________________

4. data rozpatrzenia wniosku: _____________________________________________

5. data wezwania do uzupełnienia braków formalnych (w przypadku ich stwierdzenia)

za potwierdzeniem odbioru przez wnioskodawcę : ____________________________

6. data ponownego rozpatrzenia wniosku (po uzupełnieniu stwierdzonych braków formalnych) : __________________________________________________________

7. przedstawione dokumenty uzupełniające (liczba załączników do wniosku): _________

USTALENIA KOŃCOWE - Rozstrzygnięcia formalne

(przy właściwej odpowiedzi wstawić znak X):

tak

nie

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku.

Przyznaje się stypendium szkolne.

Wysokość stypendium :

Kwota dochodu na osobę :

100%

90%

80%

10%

Do 30%

30%-60%

Od 60%

sytuacja

Forma realizacji przyznanego stypendium :

(pomoc może być udzielona w jednej lub kilku formach)

(należy zaznaczyć stawiając znak X i uzupełnić dane)

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wydano decyzję administracyjną z dnia _______________, nr : _____________________

____________________________________________

(podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku)

____________________________________________

(podpis Dyrektora Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie)

Grodków, ___________________

(data)


Załącznik Nr 2

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym …....……/…..…….

1. Dane osobowe wnioskodawcy

Imię

Nazwisko

Status wnioskodawcy

(właściwe zaznaczyć)

rodzic opiekun prawny

pełnoletni uczeń dyrektor szkoły

2. Dane osobowe ucznia / słuchacza ubiegającego się o przyznanie zasiłku

Imię

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia / PESEL

Imiona i nazwisko rodziców

3. Adres stałego zamieszkania ucznia

ulica i nr domu

kod pocztowy

miejscowość

telefon kontaktowy

4. Adres do korespondencji (należy wpisać w przypadku, gdy różni się od adresu zamieszkania)

ulica i nr domu

kod pocztowy

miejscowość

telefon kontaktowy

5. Opis przyczyn losowych z powodu których uczeń przejściowo znalazł się trudnej sytuacji materialnej

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wniosek dotyczy formy pomocy (należy zaznaczyć X)

Świadczenie pieniężne

Nazwa banku oraz numer konta bankowego, na który zasiłek ma być przekazany

8. Oświadczenia:

1. Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

……………………………………………… ……………………………………

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

9. Informacja o szkole, do której uczeń uczęszcza

nazwa szkoły i adres

klasa

potwierdzenie uczęszczania

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

10. Potwierdzenie danych zawartych w punkcie 3

potwierdzenie zameldowania ucznia - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grodkowie

………………….………. ………………………………….

data pieczątka i podpis


ROZSTRZYGNIĘCIE

(wypełnia organ przyznający zasiłek szkolny)

PODSTAWOWE DANE

1. imię i nazwisko wnioskodawcy: __________________________________________

2. imię i nazwisko ucznia/ osoby, dla której wnioskuje się o przyznanie stypendium

_____________________________________________________________________

3. data wpływu wniosku: _________________________________________________

4. data rozpatrzenia wniosku: _____________________________________________

5. data wezwania do uzupełnienia braków formalnych (w przypadku ich stwierdzenia) za potwierdzeniem odbioru przez wnioskodawcę: ______________________________

6. data ponownego rozpatrzenia wniosku (po uzupełnieniu stwierdzonych braków formalnych) : __________________________________________________________

7. przedstawione dokumenty uzupełniające (liczba załączników do wniosku): _________

USTALENIA KOŃCOWE

I. Rozstrzygnięcia formalne

(przy właściwej odpowiedzi wstawić znak X):

tak

nie

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku.

Przyznaje się zasiłek szkolny.

II. a. Ustalona wysokość zasiłku szkolnego (w złotych brutto) : __________________

II. b. Forma realizacji przyznanego zasiłku :

świadczenie pieniężne

III. Wydano decyzję administracyjną z dnia _______________, nr : _______________ .

____________________________________________

(podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku)

____________________________________________

(podpis Dyrektora Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie)

Grodków, ___________________

(data)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe