| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwo „Przedmieście" w Białej i nadania jej statutu

Na podstawie art.5 i art. 35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) w związku z §10 ust.1 i § 11 uchwały Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała, zmienionej uchwałą Nr XXVII.305.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz.1190, z 2013 r. poz.253) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Na terenie miasta Biała tworzy się jednostkę pomocniczą: sołectwo "Przedmieście" w Białej.

2. Obszar sołectwa o którym mowa w ust.1 obejmuje ulice:

1) Stare Miasto;

2) Szynowice;

3) Świerczewskiego.

§ 2. Sołectwu wymienionemu w § 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Robert Roden


Załącznik do Uchwały Nr XXXI.354.2014
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 27 czerwca 2014 r.

STATUT SOŁECTWA " PRZEDMIEŚCIE" W BIAŁEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo "Przedmieście" w Białej jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw i Osiedla Nr 1 w mieście Biała tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo "Przedmieście" w Białej;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Biała;

3) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Białej;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Białej;

5) Sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa Sołectwa "Przedmieście" w Białej;

6) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa "Przedmieście" w Białej;

7) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa "Przedmieście" w Białej.

§ 3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./;

2) Statutu Gminy Biała;

3) postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA

§ 4. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: Sołectwo "Przedmieście" w Białej.

§ 5. 1. Sołectwo obejmuje następujące ulice miasta Biała: Stare Miasto, Szynowice, Świerczewskiego.

2. Granice obszaru sołectwa, położenie na terenie miasta Biała okazane są na mapce stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział 3.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 6. Celem działania sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty sołeckiej jak i udziału w realizacji zadań Gminy.

§ 7. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów, a w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania przestrzennego sołectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwestycji sołeckich, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, poszanowania mienia;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa i poprawy jego estetyki;

4) troska o środowisko naturalne oraz promowanie działań proekologicznych;

5) organizowanie na terenie sołectwa imprez, wystaw, konkursów z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów;

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego;

7) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;

8) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw sołectwa;

9) opiniowanie spraw dotyczących sołectwa z którymi zwróci się Rada lub Burmistrz.

§ 8. Zadania sołectwa określone w § 7 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa;

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa;

3) współuczestnictwo w przeprowadzaniu konsultacji społecznych zarządzonych przez Radę Miejską czy Burmistrza, zgodnie z obowiązującą uchwałą w tym zakresie;

4) przedstawianie organom Gminy propozycji podejmowania inicjatyw społecznych i gospodarczych;

5) współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest sołectwo, kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

6) udział Sołtysa w sesjach Rady Miejskiej.

Rozdział 4.
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 9. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy sołectwa;

2) Sołtys, jako organ wykonawczy, wspomagany przez Radę Sołecką.

§ 10. 1. Kadencja organów sołectwa, o których mowa w § 9 odpowiada kadencji Rady Miejskiej.

2. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

§ 11. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał w sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa;

2) uchwalanie programów działania sołectwa;

3) okresowa i roczna ocena działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

4) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa lub w których o ich wyrażenie wystąpił właściwy organ Gminy, a w szczególności:

a) gospodarowania mieniem gminnym na terenie sołectwa,

b) utrzymania, remontów urządzeń komunalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleń planu zadań gospodarczych Gminy,

c) przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

d) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa i jego realizacji,

e) innych spraw, których potrzebę konsultacji Rada Miejska lub Burmistrz uzna za celową.

§ 12. 1. Prawo do udziału w głosowaniu na zebraniu wiejskim mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

2. W zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu stanowiącego przedstawiciele instytucji, które funkcjonują na terenie sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) na wniosek Rady Sołeckiej;

4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku niemożności zwołania zebrania przez sołtysa lub w przypadku nie wybrania sołtysa, zebranie wiejskie może zwołać Burmistrz na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4

3. Zebranie wiejskie winno odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku do Sołtysa lub w sytuacji o której mowa w § 13 ust.2 do Burmistrza , chyba że zapadną z wnioskodawcą inne ustalenia.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

2. Termin, miejsce i tematykę zebrania wiejskiego Sołtys lub Burmistrz w sytuacji , o której mowa w §13 ust.2, podaje do wiadomości mieszkańcom co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w sołectwie lub w inny przyjęty sposób.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z § 14 ust.2.

2. Zebranie wiejskie otwiera i prowadzi Sołtys lub osoba wybrana na przewodniczącego zebrania przez uczestników zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

4. Każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania na zebraniu wiejskim ma prawo zgłosić zmiany do porządku obrad.

5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie obsługi merytorycznej zebrania. W przypadku trudności może zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym celu pracowników Urzędu.

§ 16. 1. Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób, zgodnie z treścią § 12 ust.1 niniejszego statutu.

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie wiejskie może odbyć się w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania i jest ważne bez względu na liczbę biorących w nim osób i podejmowane uchwały czy opinie są prawomocne.

§ 17. 1. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami sołectwa jest jawne, za wyjątkiem spraw dla których przepisy prawa stanowią, że głosowanie odbywa się w sposób tajny.

2. Uchwały, rozstrzygnięcia zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczy głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących" nie uwzględnia się.

3. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys lub osoba która przewodniczyła zebraniu.

§ 18. 1. Z przebiegu zebrania wiejskiego sporządzany jest protokół, spisany przez protokolanta wybranego przez uczestników zebrania lub przez wyznaczonego przez Burmistrza pracownika Urzędu, który udziela pomocy Sołtysowi przy organizacji i przeprowadzeniu zebrania.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie wiejskie;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim, stwierdzenie prawomocności zebrania;

3) ustalony porządek obrad;

4) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i przyjętych wniosków;

5) podjęte uchwały na zebraniu wiejskim;

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników;

7) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego oraz protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych uchwał i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.

4. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi i numeracje prowadzi się w sposób ciągły przez kadencję.

§ 19. 1. Sołtys lub przewodniczący obrad przekazuje Burmistrzowi uchwały zebrania wiejskiego i kopię protokołu w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego.

2. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy realizuje uchwały, wnioski z zebrania wiejskiego we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady.

§ 20. W zebraniu wiejskim mogą brać udział pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy dla referowania spraw, udzielania wyjaśnień.

§ 21. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, w trybie określonym w § 30 do § 39 niniejszego Statutu.

§ 22. 1. Do zadań Sołtysa należy realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym Statutem.

2. W szczególności do zadań Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji, organizacji;

2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy;

3) zwoływanie, organizowanie zebrań wiejskich;

4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej;

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności;

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa, jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

7) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, przekazanymi sołectwu przez gminę;

8) sporządzanie sprawozdania z swej działalności;

9) prowadzenie dokumentacji sołectwa;

10) przekazywanie Burmistrzowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich;

11) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów Burmistrza oraz uchwał Rady Miejskiej poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w sołectwie;

12) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych zaistniałych w sołectwie;

13) uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej ;

14) uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza;

15) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji sołtysa wynikających z przepisów prawa.

§ 23. 1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania.

2. Sołtys na sesji ma prawo zgłaszać wnioski czy zabierać głos w dyskusji zgodnie z Statutem Gminy Biała - Regulaminem Rady.

§ 24. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym, inicjującym i wspomagającym Sołtysa, mogącym podejmować określone sprawy zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Sołtysa.

§ 25. 1. Rada Sołecka składa się z 4 do 6 członków wraz z Sołtysem.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

3. Kadencja Rady Sołeckiej jest równa kadencji Sołtysa.

§ 26. Rada Sołecka w szczególności:

1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) podejmuje inicjatywy dotyczące pozyskania i przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa;

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;

4) współdziała z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań;

5) organizuje imprezy wiejskie w sołectwie.

§ 27. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Sołtysa sołectwa.

2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

§ 28. Rada Sołecka może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy, organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.

§ 29. Z działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa sprawozdanie na zebraniu wiejskim.

Rozdział 5.
ZASADY, TRYB WYBORU I ODWOŁANIA SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 30. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska w Białej w terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady i wybory odbywają się w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

§ 31. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na wyborczym zebraniu mieszkańców zwanym dalej zebraniem wyborczym i wyboru dokonują wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.

§ 32. Na zebraniu , na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania wyborczego, uprawnionych do głosowania.

§ 33. 1. Zebranie, o którym mowa w § 31 zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz proponuje porządek obrad zebrania wyborczego.

2. Termin zebrania, na którym przeprowadzony zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, zgodnie z § 14 ust.2.

3. Burmistrz lub działający z jego upoważnienia pracownik urzędu przewodniczy zebraniu, dokonuje otwarcia zebrania oraz prowadzi dalszą jego część.

4. Porządek zebrania wyborczego przewiduje:

1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;

2) wybór komisji skrutacyjnej;

3) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

4) wybór Sołtysa;

5) wybór Rady Sołeckiej;

6) pytania i wolne wnioski.

§ 34. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wyborczym przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

3. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wyborczym.

§ 35. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wyborczego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

6) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 36. 1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa.

§ 37. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania, które opatrzone są pieczątką Rady Miejskiej. Karty na zebraniu wyborczym dostarcza Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba.

2. Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.

3. Karty do głosowania komisja skrutacyjna rozdaje mieszkańcom uprawnionym do głosowania w celu dokonania wyboru.

§ 38. 1. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono kilku kandydatów polega na postawieniu znaku "x" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

2. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który otrzymał największa liczbę głosów.

3. W przypadku gdy kandydaci uzyskali równą ilość głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania. W głosowaniu tym biorą tylko udział kandydaci, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów.

4. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów.

5. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono jednego kandydata polega na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "tak", kiedy wyborca oddaje głos za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "nie" kiedy wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata.

6. W przypadku opisanym w ust. 5 kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu oddano więcej głosów na "tak" od ilości głosów na "nie".

7. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, przeprowadza się wybory ponownie po upływie 6 miesięcy.

§ 39. 1. Wybór członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku "x" przy nazwiskach kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby wybieranych członków.

2. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równą ilość głosów stosuje się § 38 ust.3.

§ 40. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami sołectwa i mogą być przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z przyczyn, o których mowa w § 40 mogą złożyć :

1) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;

2) Rada Sołecka;

3) Burmistrz.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Burmistrza.

4. Zebranie mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie wniosek, o którym mowa w ust.2 i 3 zwołuje Burmistrz w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

5. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych funkcji może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeżeli wyrażą wolę do złożenia stosownego wyjaśnienia.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba której wniosek dotyczy została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie.

7. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się w trybie ustalonym dla ich wyboru.

§ 41. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;

2) utraty prawa wybieralności;

3) śmierci;

4) odwołania z przyczyn określonych w § 40 ust.1.

§ 42. 1. Po wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Burmistrz zarządza w terminie do 30 dni wybory, zwołując wyborcze zebranie mieszkańców.

2. Wybory w trakcie kadencji - uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 35 - § 39 niniejszego statutu.

3. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.

Rozdział 6.
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 43. 1. Na wniosek zebrania wiejskiego Burmistrz może przekazać sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie po podjęciu przez Burmistrza zarządzenia o przekazaniu mienia.

§ 44. 1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym, zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem;

3) oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokali, obiektów po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynności;

4) pobieranie i dysponowanie pożytkami z mienia.

§ 45. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu lecz prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

§ 46. Dochodami sołectwa mogą być:

1) środki wyodrębnione w budżecie Gminy na wspieranie działalności sołectw w tym środki z tzw. funduszu sołeckiego. Przyznawanie i gospodarowanie środkami z funduszu sołeckiego określa odrębna ustawa;

2) dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych;

3) wpływy z wynajmowania i wydzierżawiania składników mienia komunalnego przekazywanego sołectwu;

4) wpływy z organizowanych na terenie sołectwa imprez, wystaw czy konkursów w ramach ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 47. 1. Sołectwo ma prawo do korzystania ze środków budżetu gminy, wyodrębnionych na wspieranie działalności jednostek pomocniczych gminy w tym środków z funduszu sołeckiego.

2. Wniosek (uchwałę) zebrania wiejskiego o przyznanie środków finansowych z budżetu gminy w roku kolejnym Sołtys przedkłada Burmistrzowi w terminie do 30 września danego roku budżetowego.

3. Środki finansowe sołectwo przeznacza na realizację zadań sołectwa a w szczególności na:

1) utrzymanie dróg polnych;

2) poprawę estetyki i bezpieczeństwa publicznego sołectwa;

3) zagospodarowanie miejscowych potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych;

4) utrzymanie obiektów przekazanych sołectwu.

4. Burmistrz analizuje zgłoszone potrzeby sołectwa pod kątem uzasadnienia ekonomicznego i społecznego i decyduje o wielkości przyznania środków finansowych na wnioskowane cele.

§ 48. Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie sołectwa realizowane są w ramach planu zadań gospodarczych na dany rok.

§ 49. W sołectwie mogą być realizowane inne zadania niż określone w § 47 i § 48 w ramach bieżących środków zaplanowanych w budżecie gminy.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 50. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 51. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:

1) Rada Miejska;

2) Burmistrz.

§ 52. Rada Miejska nadzoruje działalność sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej, która dokonuje kontroli gospodarki finansowej sołectwa, zgodnie z uchwalonym planem kontroli.

§ 53. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Burmistrz, który zobowiązany jest do:

1) czuwania aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia i aby środki finansowe sołectwa wydatkowane były zgodnie z przepisami;

2) stworzenie warunków aby organy sołectwa mogły realizować swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

§ 54. 1. Burmistrz jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji są sprzeczne z prawem powinien wstrzymać ich realizację.

2. O stanowisku Burmistrza w sprawach określonych w ust. 1 organy sołectwa mogą wnieść odwołanie do Rady Miejskiej.

§ 55. 1. Organy nadzoru maja prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy wymienione w § 51 mogą delegować swych przedstawicieli.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 56. Zmiany do statutu sołectwa dokonuje Rada Miejska w Białej w trybie i na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

§ 57. Celem wyboru pierwszego Sołtysa i Rady Sołeckiej Burmistrz zwołuje pierwsze zebranie wyborcze najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego statutu.


Załącznik Nr 1 do Załącznika uchwały Nr XXXI.354.2014

GRANICE ODSZARU SOŁECTWA

infoRgrafika


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 z 2014 r.poz. 379

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »