Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr L/396/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014r. poz. 40) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 749, 848, 1101, 1342, 1529, z 2013r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289, 1313, z 2014r. poz. 183, 567) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/238/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 luty 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2009r. Nr 24, poz. 404) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Inkasentami opłaty targowej na terenie gminy Zdzieszowice są Pani Krystyna Zielińska, Pani Elżbieta Kowalczyk i Pani Małgorzata Kowalczyk."

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


MONIKA WĄSIK-KUDLA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe