Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 776/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia o kwotę 7.080,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia o kwotę 7.080,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 776/XXIV/2014
Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 776/XXIV/2014
Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 776/XXIV/2014
Burmistrza Zawadzkiego
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Burmistrz Zawadzkiego


Mieczysław Orgacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe