Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Umowa Nr OZ-102/2014 Burmistrza Kietrza; Zarządu Powiatu Głubczyckiego

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli

Tekst pierwotny

Zawarta w dniu 24.06..2014 r. pomiędzy:

Zarządem Powiatu Głubczyckiego reprezentowanym przez:

Józefa Kozinę - Starostę Głubczyckiego

Irenę Sapa - Wicestarostę Głubczyckiego

a

Józefem Matelą - Burmistrzem Kietrza

§ 1. 1. Niniejsza umowa stanowi element wspólnej organizacji doradztwa metodycznego podejmowanego z Gminami wchodzącymi w skład Powiatu Głubczyckiego.

2. Dotacja przekazywana przez Gminę Kietrz, stanowi część środków przekazywanych przez gminy i powiat na wspólną organizację doradztwa metodycznego.

§ 2. 1. Powiat Głubczycki zapewni nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kietrz, wsparcie w formie doradztwa metodycznego w zakresie:

1) planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,

2) przygotowania nauczycieli do analizowania wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,

3) doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych,

4) gromadzenia, opracowania i upowszechniania informacji pedagogicznej (konferencje, konsultacje),

5) wspólnie z Gminą Kietrz, diagnozowania stanu potrzeb doskonalenia nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach w zakresie przedmiotów objętych doradztwem, dla których organem prowadzącym jest Gmina oraz określenia ich aktualnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego wynikających z polityki edukacyjnej Gminy Kietrz,

6) pełnienia dyżuru metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach przy ulicy Raciborskiej 17,

7) udzielanie pomocy dyrektorom szkół i przedszkoli w ocenie pracy nauczyciela oraz opiniowania przebiegu stażu nauczycieli zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego,

8) wspierania nauczycieli w procesie zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, szczególnie w odniesieniu do nauczycieli rozpoczynających pracę,

9) organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół i przedszkoli,

10) nawiązywanie współpracy z przedstawicielami ośrodków naukowych i akademickich oraz z przedstawicielami wydawnictw specjalistycznych.

2. W imieniu Powiatu Głubczyckiego organizację zadań, o których mowa w ust.1, zapewni dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach.

3. Bezpośrednią realizację zadań, o których mowa w ust. 1 zapewnią nauczyciele wybrani przez dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach w uzgodnieniu z Gminami.

4. Nadzór pedagogiczny nad doradcami zapewni dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach.

5. W przypadku uzasadnionych, pisemnych uwag do jakości pracy nauczyciela, o którym mowa w ust. 3, zgłaszanych przez Gminę Kietrz, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach podejmie kroki służące poprawie efektów jego pracy.

§ 3. 1 Gmina Kietrz zobowiązuje się pokryć pełną wysokość kosztów całkowitych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 § 2, w tym koszty obsługi administracyjno-organizacyjnej, do wysokości 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

2. Środki, o których mowa w ust. 1 Gmina Kietrz przekaże w formie dotacji dla Powiatu Głubczyckiego, poprzez przelew na konto PKO BP Głubczyce 41 1020 3714 0000 4102 0012 7092. Kwota będzie płatna do dwóch tygodni po podpisaniu umowy z Powiatem Głubczyckim.

3. Do dnia 10 grudnia 2014 roku dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczy- cieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach sporządzi roczne rozliczenie kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w ust 1 § 2 i doręczy je Powiatowi Głubczyckiemu, który następnie przekaże je Gminie Kietrz .

4. Po przyjęciu przez Powiat Głubczycki i Gminę Kietrz rozliczenia, o którym mowa w pkt. 3 Powiat Głubczycki zobowiązuje się w terminie do 28 grudnia 2014 roku prze- kazać niewykorzystane środki z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 § 2, na konto wskazane przez Gminę Kietrz

§ 4. Umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 roku.

§ 5. Każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 6. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7. Umowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz


Józef Matela

Starosta


Józef Kozina


Wicestarosta


Irena Sapa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe