Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LV/410/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 129.300 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126.698 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.602 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 354.747 zł., w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.447 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 209.300 zł.

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 225.447 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 225.447 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 225.447 zł., w tym: §950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 225.447 zł.

§ 5. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 (tabela nr 1) do Uchwały Nr LII/384/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Piotr Jahn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/410/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/410/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/410/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/410/2014

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem 129.300 zł., w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 126.698 zł., w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem 91.698 zł., w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 18.800 zł., z czego:

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) zwiększa się o kwotę 250 zł.,

- dochody z tytułu pozostałych odsetek (§0920) zwiększa się o kwotę 600 zł.,

- dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) zwiększa się o kwotę 17.950zł.

· w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 - darowizny pieniężne z Brenntag Polska Sp. z o.o. - 40.000 zł., z RINNEN Polska S.A. - 2.000 zł. oraz z Petrochemii Blachownia S.A. - 5.000 zł., środki powyższe przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 47.000 zł.

· w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 12.600 zł., z czego:

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570) zwiększa się o kwotę 12.200 zł.,

- dochody z tytułu pozostałych odsetek (§0920) zwiększa się o kwotę 400 zł.

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 4.798 zł., w tym:

* w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan dochodów się z tytułu pozostałych odsetek (§0920) o kwotę 1.798 zł.

* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750 - czynsz za wynajem pomieszczeń) o kwotę 3.000 zł.

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę 8.000 zł.

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 500 zł.

b) plan dotacji zwiększa się o kwotę 35.000 zł., w tym:

· w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan dotacji w §2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Kędzierzyn - Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej związanych z organizacją Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych w ramach współorganizacji imprezy) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 35.000 zł.

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.602 zł., w tym:

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870 - sprzedaż złomu) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 2.602 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 354.747 zł. (zwiększa się o kwotę 399.747 zł. a zmniejsza się o kwotę 45.000zł.), tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 145.447 zł. (zwiększa się o kwotę 190.447 zł. a zmniejsza się o kwotę 45.000 zł.), w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli biurowych na wyposażenie stanowiska pracy inspektora ds. rozliczeń remontów i inwestycji oraz zakup dużej szafy biurowej do przechowywania akt) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 9.400 zł.

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych - zwiększenie planu w związku z wcześniejszym jego zmniejszeniem - przesunięciem środków na zabezpieczenie wydatków dotyczących zwrotu za karty pojazdu na podstawie wyroków sądowych oraz kosztów procesu i odsetek wynikających z wezwania do zapłaty) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 48.996 zł.

· w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zmniejsza się środki na kalendarz imprez - przesunięcie środków do rozdziału 80195 - Pozostała działalność w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 30.000 zł., z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.,

- §4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.

· w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania bieżące w §3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu na remont pomieszczeń biurowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 47.000 zł.

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę ogółem 7.400 zł., w tym:

* w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 1.798 zł. na zakup kserokopiarki,

* w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 5.602 zł. na zakup kosiarki, zakup krzeseł do biblioteki oraz zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejsza się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 15.000zł.

· w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na wydatki związane z organizacją Międzynarodowego Spotkania Orkiestr Dętych i Jubileuszu 40-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej) realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej o kwotę ogółem 65.000 zł., z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,

- §4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 55.000 zł.

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych - środki na wydatki związane z organizacją letniego wypoczynku oraz wycieczek dla wychowanków) realizowany przez Dom Dziecka o kwotę 8.000 zł.

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów służbowych) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 500 zł.

· w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna za trwały zarząd) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 4.151 zł.

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 209.300 zł., w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 184.300 zł., w tym:

= wydatki inwestycyjne (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki w kwocie 12.300 zł. na dokumentację projektową na montaż dodatkowego oświetlenia oraz środki w kwocie 150.000 zł. na wykonanie dodatkowego oświetlenie w związku z realizowanym zadaniem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa") zwiększa się o kwotę 162.300 zł.

= wydatki na zakupy inwestycyjne (§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zakup sprzętu komputerowego - wyposażenie nowego stanowiska oraz wymiana części sprzętu komputerowego) zwiększa się o kwotę 22.000 zł.

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Finansowo - Budżetowego w wysokości 5.000 zł. oraz środki na awaryjne zakupy sprzętów komputerowych oraz części zamiennych i peryferyjnych dla wydziałów starostwa w wysokości 5.000 zł.) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 10.000 zł.

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie środków na zadanie związane z wymianą ciągów doprowadzających ciepło do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w związku z budową placu manewrowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 15.000 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jaki wydatków zwiększa się również przychody budżetu z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 225.447 zł.

III. Ponadto w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wydatkach majątkowych w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozszerza się zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego o nadzór inwestorski, zadanie to otrzymuje brzmienie "Termomodernizacja dużej sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie - Koźlu wraz z nadzorem inwestorskim"

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe