Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LV/418/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/100/2004 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXI/254/2005 z dnia 1 września 2005r. i uchwałą Nr XII/63/2011 z dnia 29 września 2011r., załącznik nr 4, o którym mowa w § 49 statutu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Piotr Jahn


Załącznik do Uchwały Nr LV/418/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piramowicza 36.

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 19.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2.

4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1.

5. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Sławięcicka 79.

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7.

7. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Krasickiego 10.

8. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7.

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4.

10. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11.

11. Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 8.

12. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Dąbrowszczaków 1.

13. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Skarbowa 4.

14. Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kościuszki 40.

15. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 3e.

16. Powiatowy Zespół Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30.

17. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 19.

Jednostki organizacyjne, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe