Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI.235.2014 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Domaszowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87,827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7,290 i 598) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu publicznym należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny działający przy szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Domaszowice.

2. Wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego ,o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, określonym w ramowym planie dnia.

§ 2. 1. Opłata za wychowanie przedszkolne świadczone przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 ust. 2 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej dalej zwaną stawką godzinową. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2. Opłatę miesięczną za wychowanie przedszkolne ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu publicznym ponad czas określony w § 1 ust. 2.

§ 3. Jeżeli do przedszkola publicznego uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, a rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie odrębnych przepisów, określa się opłatę za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 50% opłaty określonej w § 2 ust.2.

§ 4. Miesięczna opłata wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do dnia 12 następnego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI.37.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice/ Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 91, poz. 1169 z dnia 17.08.2011 r. oraz zm. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 91, poz.1170 z dnia 17.08.2011r..

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe