Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/440/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W planie przychodów budżetowych do pozycji nr 2 i 3 dopisuje się następujące inwestycje: "Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej" oraz "Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III",

§ 5. 1. W załączniku nr 5 "Plan dotacji z budżetu gminy w 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w ppkt. 2.4 dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Bodzanowie, Starym Lesie, Biskupów kwotę 50.000 zł zwiększa się do kwoty 52.629 zł,

2) w pkt. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt. 2.1 dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej kwotę 140.000 zł zwiększa się do kwoty 143.000 zł,

3) w pkt. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt. 2.2 dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych kwotę 55.000 zł zwiększa się do kwoty 55.660 zł,

4) w pkt. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt. 2.4 dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy kwotę 320.000 zł zwiększa się do kwoty 350.000 zł.

2. W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 7 pn. "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.",

2) zmienia się treść zadania nr 12 pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.",

3) wprowadza się nowe zadanie nr 27 pn. "Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego",

4) wprowadza się nowe zadanie nr 28 pn. "Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III",

5) wprowadza się nowe zadanie nr 29 pn. "Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej",

6) wprowadza się nowe zadanie nr 30 pn. "Zakup pomp dla OSP", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2014-2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 7 pn. "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.",

2) zmienia się treść zadania nr 18 pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 - 2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 7 pn. "Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.",

2) zmienia się treść zadania nr 18 pn. "Partnerstwo Nyskie 2020. Celem projektu jest opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020.",

3) wprowadza się nowe zadanie nr 11 pn. "Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba"", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/440/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe