Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Umowa Nr 1/2014 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1418 O Karchów_ DK Nr 38”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) oraz uchwały Nr XXXIV/224/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1418 O Karchów- DK Nr 38" pomiędzy :

Gminą Pawłowiczki, z siedzibą przy Placu Jedności Narodu 1, 47- 280 Pawłowiczki, w imieniu której działa Wójt Gminy- Jerzy Treffon Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Jadwigi Mroczko zwanym dalej Dotującym,

a

Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim z siedzibą przy Placu Wolności 13, 47- 220 Kędzierzyn- Koźle w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez :

- Starostę - Małgorzatę Tudaj

- Wicestarostę- Józefa Gismana Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Wiesławy Trelka zwanym dalej Dotowanym

§ 1. Dotujący przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie 116.173,55 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote; pięćdziesiąt pięć groszy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1418 O Karchów- DK Nr 38.

§ 2. . 1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania, o którym mowa w § 1 umowy , bądź niezgodnego z celem oznaczonym w umowie przeznaczenia dotacji, Dotujący zastrzega sobie prawo odmowy przekazania całości lub części dotacji, o której mowa w § 1 umowy.

§ 3. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego będzie uczestniczyć przy odbiorze końcowym.

§ 4. 1. Podstawą przekazania kwoty dotacji, o której mowa w § 1, będzie przedłożenie Dotującemu uwierzytelnionej kserokopii faktury wraz z protokołem odbioru z wykonania zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418 O Karchów - DK Nr 38."

2. Kwota, o której mowa w § 1 umowy zostanie przekazana w ciągu 14 dni po otrzymaniu dokumentów ujętych w ust. 1 na konto Dotowanego : 51102037140000480200126763

§ 5. Dotowany dokona rozliczenia otrzymanej kwoty dotacji celowej w ciągu 15 dni po upływie terminu jej wykorzystania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2014 roku, polegającego na dostarczeniu Dotującemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii:

- umowy z Wykonawcą dla zadania określonego w § 1 umowy;

- końcowego protokołu odbioru robót;

- faktury ( dowodów zapłaty).

§ 6. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 30 listopada 2014r.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Wszelkie zmiany w postanowieniach umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. 1. Umowa podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Gmina Pawłowiczki.

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Małgorzata Tudaj


Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Józef Gisman


Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Wiesława Trelka
Wójt Gminy Pawłowiczki


Jerzy Treffon


Skarbnik Gminy Pawłowiczki


Jadwiga Mroczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe