Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/313/14 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 2. 1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 3. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 przysługuje gdy:

1) więcej niż jedno dziecko z danej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu - wówczas pobiera się za każde dziecko 50 % ustalonej opłaty

2) rodzina, której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, posiada Opolską Kartę Rodziny i Seniora - wówczas pobiera się za każde dziecko 50 % ustalonej opłaty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa ( Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 72, poz. 910 ).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe