| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 856 ) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/265/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/310/2014
Rady Gminy Olszanka
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Olszanka w roku 2014

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Gminie, rozumie się przez to Gminę Olszanka;

2) miejscu tymczasowego przebywania, rozumie się przez to zorganizowane miejsce tymczasowego przebywania zwierząt gospodarstwo rolne Gierszowice 77;

3) organizacjach społecznych, rozumie się przez to organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 2. W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina:

1) zapewnia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Olszanka miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) zapewnia opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

3) przeprowadza odławianie bezdomnych zwierząt;

4) zapewia obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierzat;

5) poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) prowadzi usypianie ślepych miotów;

7) wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w zakresie wynikającym z niniejszego Programu realizowane jest przez Gminę oraz przez podmiot prowadzący miejsce tymczasowego przebywania, przy współpracy z organizacjami społecznymi.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy, miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez:

1) przyjmowanie i podejmowanie interwencji Policji lub mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących bezdomnych zwierząt;

2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w miejscu tymczasowego przebywania, do czasu umieszczenia ich w schronisku;

3) podejmowanie działań w zakresie poszukiwania domów tymczasowych dla zwierząt bezdomnych do czasu umieszczenia ich w schronisku;

4) poszukiwanie dla bezdomnych zwierząt miejsca w schronisku dla zwierząt;

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące ;

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej (leczenia) bezdomnym kotom z terenu Gminy w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii;

3) przyjmowanie i podejmowanie interwencji dotyczących kotów wolno żyjących;

4) dokarmianie i zapewnianie wody pitnej dla kotów wolno żyjących;

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi.

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy przeprowadza się:

1) interwencyjnie, na zgłoszenie Policji lub mieszkańców;

2) okresowo, po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Odławianiem objęte są zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały,
a w szczególności chore, albo zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi.

3. Odławianie realizowane jest przez podmiot spełniający wymagania określone odrębnymi przepisami, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego do wyłapywania zwierząt.

4. Informacja o okresowym odławianiu bezdomnych zwierząt podawana jest do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja, albo kastracja zwierząt z terenu Gminy odbywać się będzie w schronisku dla zwierząt, na podstawie zawartej z Gminą umowy z "Fundacją S.O.S. dla Zwierząt" z siedzibą w Chorzowie 41 -508, ul. Antoniów 1.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt przebywających w miejscu tymczasowego przebywania, m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanka, na stronie internetowej Gminy;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie działań zmierzających do poszukiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

3) prowadzenie akcji mających na celu adopcję bezdomnych zwierząt;

4) prowadzenie we współpracy z organizacjami społecznymi działań edukacyjnych w zakresie dotyczącym odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, a także ich humanitarnego traktowania.

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów odbywa się w gabinecie weterynaryjnym prowadzonym przez lekarza weterynarii - Przychodnia Weterynaryjna s.c. Andros, Dubas, Pankiewicz, Drozd 49-300 Brzeg ul. Włościańska 5a, z którym Gmina ma podpisaną umowę w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Usypianie ślepych miotów, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do wolno żyjących kotów, odbywa się na podstawie wniosku opiekuna kota wolno żyjącego oraz skierowania wystawionego przez Gminę do lekarza weterynarii.

3. Usypianie ślepych miotów, o którym mowa w ust. 1 w stosunku do psów przebywających w miejscu tymczasowego przebywania wykonywane jest w przypadku wskazań lekarza weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

4. Fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez lekarza weterynarii, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

§ 10. 1. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Zbigniewa Adasik - Gierszowice 77, które będzie odpowiedzialne za bezdomne zwierzęta gospodarskie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a właścicielem gospodarstwa.

2. Jednocześnie z umieszczeniem bezdomnego zwierzęcia gospodarczego w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1, Gmina podejmuje działania zmierzające do znalezienia nowego właściciela dla tego zwierzęcia.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii.

§ 12. 1. Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu Gmina przeznacza środki finansowe zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2014 w wysokości nie przekraczającej kwoty 15 000 zł.-

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 wydatkowane są poprzez zawieranie umów, z przedmiotem, których jest świadczenie usług i dostaw, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w zakresie określonym niniejszym Programem.

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »