| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają:

1) Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła,

2) Wiestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Jacka Fokczyńskiego

zwanym dalej "Powiatem Lublinieckim",

a

Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają:

1) Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech,

2) Wicestarosta Kluczborski - Mieczysław Czapliński,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Wandy Słabosz

zwanym dalej "Powiatem Kluczborskim".

§ 1.

1. Powiat Lubliniecki powierza Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania publicznego - kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Kształcenie będzie odbywało się w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku przy ul. M. Konopnickiej 11.

3. Powiat Kluczborski zapewni uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

§ 2.

1. Powiat Lubliniecki przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 430,00 zł na jednego ucznia.

2. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, listy uczniów objętych dokształcaniem zawodowym w roku szkolnym 2014/2015.

3. Powiat Lubliniecki przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego:

nr 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz uczniów przekazany przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku stanowić będzie rozliczenie dotacji.

§ 3.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku po zakończeniu kursu prześle do macierzystej zasadniczej szkoły zawodowej ucznia zakres zrealizowanych treści kształcenia z podstawy programowej dla danego zawodu.

§ 4.

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 5.

W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

§ 8.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym dla każdej ze stron.

§ 9.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

Starosta


Piotr Pośpiech


Wicestarosta


Mieczysław Czapliński


Skarbnik


Jacek Fokczyński


Skarbnik


Wanda Słabosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »