| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/251/14 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2014 - 2018”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzeleczki na lata 2014 - 2018", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje:

1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

2. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

3. Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach.

4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy a w szczególności:

1) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

2) planowaną sprzedaż lokali.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Wolny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/251/14
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2014 - 2018

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1. Gmina Strzeleczki posiada 23 lokale mieszkalne usytuowane w 9 budynkach o łącznej powierzchni użytkowej 1417,49 m2

2. Zasoby mieszkaniowe zarządzane są przez Gminę i w części przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach (dalej GZEAS) - dotyczy lokali służbowych.

Wykaz lokali mieszkalnych zarządzanych przez Gminę.

Lp.

Lokale mieszkalne

Powierzchnia użytkowa m2

1.

Zielina ul. Prudnicka 6
Mieszkanie 1
Mieszkanie 2
Mieszkanie 3
Mieszkanie 4
Mieszkanie 5
Mieszkanie 6
Mieszkanie 7


67,70
66,76
53,02
66,85
47,81
62,75
96,70

2.

Zielina ul. Prudnicka 9
Mieszkanie 1
Mieszkanie 2


38,71
17,76

3.

Dobra ul. Szkolna 43
Mieszkanie 1
Mieszkanie 2


90,00
48,38

4.

Buława 6
Mieszkanie 1
Mieszkanie 2
Mieszkanie 3
Mieszkanie 4
Mieszkanie 5


47,18
47,18
47,18
47,18
47,18

5.

Racławicki ul. Opolska 80

89,06

6.

Smolarnia ul. Opolska 46

102,90

Razem :

1084,30 m2

Wykaz lokali mieszkalnych zarządzanych przez GZEAS Strzeleczki.

Lp.

Lokale mieszkalne

Powierzchnia użytkowa m2

1.

Dom Nauczyciela w Dobrej
ul. Szkolna 35
Mieszkanie 1
Mieszkanie 266
62

2.

Mieszkanie służbowe w Racławiczkach ul. Szkolna 6
Mieszkanie 1


98,11

3.

Mieszkanie służbowe w Racławiczkach ul. Polna 15
Mieszkanie 1
Mieszkanie 2


53,54
53,54

Razem:

333,19 m2

2. Gmina nie posiada lokali socjalnych.

4. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Strzeleczki w poszczególnych latach :

Rok

Ilość lokali mieszkalnych

Ilość lokali socjalnych

2014

21

-

2015

16

-

2016

16

-

2017

16

-

2018

16

-

5. Struktura wiekowa budynków i stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia:

1) budynki, w których znajdują się mieszkania gminne, za wyjątkiem jednego, to budynki przedwojenne, średni wiek tych budynków wynosi około 90 lat, a stopień zużycia waha się w granicach 50 % ,

2) stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia:

a) centralne ogrzewanie 80 %,

b) instalacja wodno-kanalizacyjna 99 %,

c) wc 99%,

d) łazienka 99%.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy jest dobry i w trzech mieszkaniach dostateczny. Stan techniczny dostateczny wynika z wieku i struktury budynku oraz sposobu użytkowania lokali przez najemców. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gmina będzie zmierzać w kierunku sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom. Zakres prac remontowych ograniczy się jedynie do niezbędnych napraw bieżących.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

Prognoza i wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Lata

Planowana sprzedaż lokali

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

2014

2 lokale

Zielina ul. Prudnicka 9

2015

3 lokale
2 lokale

Buława 6
Dobra ul. Szkolna 35

2016

-

2017

-

2018

-

Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje najemcom lokali, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony - sprzedaż następuje w takim przypadku w trybie bezprzetargowym i odbywa się na preferencyjnych zasadach. W zależności od zainteresowania najemców sprzedaż lokali może być realizowana w innym wymiarze rocznym.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

1. Stawkę bazową czynszu za najem lokali komunalnych ustala Wójt Gminy w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

2. Stawka bazowa czynszu podlega zróżnicowaniu uwzględniając czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, które obejmują między innymi:

1) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne,

2) położenia budynku.

3. Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu :

a) wc lub łazienka - podwyższenie o 20 %,

b) centralne ogrzewanie - podwyższenie o 15 %,

c) mieszkanie z urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi bez wc lub łazienki - podwyższenie o 10 %,

d) mieszkanie w miejscowości Strzeleczki - podwyższenie o 10 %,

e) mieszkanie w miejscowości : Dobra, Smolarnia, Racławiczki, lub Zielinia - podwyższenie o 5% .

4. Ustala się czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu:

a) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki - obniżenie o 50 %,

b) mieszkanie bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych -obniżenie o 30 %,

c) mieszkanie z kuchnią bez pośredniego oświetlenia naturalnego- obniżenie o 10 %.

5. Stawka czynszu po uwzględnieniu wszystkich obniżek wskazanych w ust. 5 nie może być niższa niż 50 % stawki właściwej.

6. Czynników obniżających wartość użytkową lokali wymienionych w ust. 5 nie stosuje się do stawki czynszu za lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 wynajętych w drodze przetargów.

7. Wzrost stawki czynszu odbywać się będzie nie częściej niż raz w roku, po wypowiedzeniu na piśmie dotychczasowej wysokości, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypowiedzenia wynikających z przepisów ustawy.

8. Stawka bazowa w skali roku powinna wynosić nie więcej niż 3 % wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego przez Wojewodę Opolskiego.

9. Stawkę bazową, o której mowa w ust. 9, podwyższa się o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

10. W przypadku utworzenia lokali socjalnych, stawka czynszu najmu takiego lokalu równa będzie 50 % najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie stawki bazowej czynszu.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Po likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dniem 31.12.2013r. Gmina przejęła obowiązki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi i w najbliższych latach nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności:

1. Zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych.

2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujące się na nich urządzeń komunalnych i zieleni.

3. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali.

4. Bieżące naprawy i konserwacje lokali i budynków według potrzeb.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą czynsze za najem lokali mieszkalnych.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Koszty

2014

2015

2016

2017

2018

Bieżąca eksploatacja

13.750

12.700

11.700

11.700

12.700

Remonty

10.000

12.000

14.000

15.000

15.000

Modernizacja

-

-

-

-

-

Koszty zarządzania

-

-

-

-

-

Inwestycje

-

-

-

-

-

Ogółem koszty:

23.750

24.700

25.700

26.700

27.700

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W ramach działań mających na celu poprawę gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy planuje się systematyczną sprzedaż lokali w budynkach wielorodzinnych, które wymagają dużych nakładów finansowych na remonty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »