Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/324/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6o i 6p ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikających z wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w art. 6o i art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399).

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Dziuda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe