Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/452/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

paragraf

zmniejszenie planu przychodów

zwiększenie planu przychodów

Przychody ogółem, z tego:

354 000

354 000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , z tego:

354 000

354 000

3

kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2015r.) :

354 000

a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniuk i Głuchołazach

b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II.

c) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych

d) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.

e) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III

f) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej

4

kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie" do czasu otrzymania dotacji (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2015r.)

354 000

Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów

354 000

354 000

§ 4. 1. W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 5 pn. "Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej",

2) zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

3) zmienia się treść zadania nr 19 pn. "Zakup nieruchomości"

4) zmienia się nazwę zadania nr 30 z "Zakupu pomp dla OSP" na "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Markowice" oraz zmienia się jego treść,

5) w zadaniu nr 8 pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" w kolumnie nr 3 "Opis zadania i efekt rzeczowy" dopisuje się "przebudowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2014-2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 5 pn. "Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej",

2) zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 25 pn. "Zakup nieruchomości",

4) w zadaniu nr 8 pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" w kolumnie nr 3 "cel zadania" dopisuje się "przebudowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 - 2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany w treści zadania nr 1 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku nr 7 "Limit wydatków inwestycyjnych na 2014 roku" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 5 pn. "Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej",

2) zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

3) zmienia się treść zadania nr 19 pn. "Zakup nieruchomości",

4) zmienia się nazwę zadania nr 30 z "Zakupu pomp dla OSP" na "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Markowice" oraz zmienia się jego treść,

5) w zadaniu nr 8 pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" w kolumnie nr 3 "Opis zadania i efekt rzeczowy" dopisuje się "przebudowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 8 "Program inwestycyjny na lata 2014-2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść zadania nr 5 pn. "Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej",

2) zmienia się treść zadania nr 6 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach",

3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne nr 25 pn. "Zakup nieruchomości",

4) w zadaniu nr 8 pn. "Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy" w kolumnie nr 3 "cel zadania" dopisuje się "przebudowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2014 - 2017" do uchwały Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany w treści zadania nr 1 pn. "Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/386/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2014 rok wprowadza się nowy paragraf nr 15 o treści jak poniżej oraz zmienia się dotychczasowe oznaczenie paragrafów 15 i 16 na paragrafy 16 i 17:

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Głuchołaz w roku budżetowym 2014 na kwotę 150.000 zł.".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/452/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/452/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/452/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/452/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/452/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/452/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe