Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/457/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru burmistrza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania, ustalajac numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych do przeoprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru burmistrza w 2014 roku uchwala się co nastepuje:

numer obwodu

Granica obwodu

siedziba obwodowej komisji wyborczej

24

Miasto Głuchołazy: Szpital Nr 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ

Szpital Nr1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach ul. Curie Skłodowskiej 16

25

Miasto Głuchołazy: Szpital Nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ

Szpital Nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach ul. Lompy 2

26

Miasto Głuchołazy: Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9

27

Miasto Głuchołazy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach ul. Karłowicza 40

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe