Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIX/675/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.[1])) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle tworzy się odrębne obwody głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgodnie z następującym wykazem:

Numer odrębnego
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania
i adres siedziby obwodowej komisji wyborczej

32

Szpital Zespolony
ul. Doktora Judyma 4

33

Szpital Zespolony
ul. Franklina Delano Roosevelta 2

34

Dom Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowszczaków 1

35

Areszt Śledczy
ul. Racławicka 10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe