Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIX/676/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i 12 oraz art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm[1])) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle:

1) dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic stałych obwodów glosowania ustalony w § 1 uchwały nr XXXIII/414/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 780), zaktualizowany uchwałą nr LI/592/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.1053), poprzez:

a) dodanie w opisie granic stałego obwodu głosowania nr 2 nazwy dotychczas nieujętej w tym opisie, istniejącej ulicy Promenada Księdza Ludwika Rutyny i nadanie opisowi granic stałego obwodu głosowania nr 2 następującego brzmienia:

OSIEDLE ZACHÓD

ULICE: Archimedesa - numery nieparzyste od 1 do 21 i numery parzyste od 2 do 10, Józefa Balwirczaka, Bolesława Chrobrego, Filtrowa, Gazowa, Husarska, Kadetów, Kanonierów, Mikołaja Kopernika, Mikołaja z Koźla, Zygmunta Krasińskiego, Gustawa Morcinka, Emilii Plater, Leopolda Staffa, Piastowska - numery nieparzyste od 27 do 61 i numery parzyste od 16 do 28, Polna, Przytulna, Promenada Księdza Ludwika Rutyny, Synów Pułku, Życzliwa.",

b) uchylenie w opisie granic stałego obwodu głosowania nr 3 zamieszczonej w tym opisie w wyniku błędu drukarskiego nazwy ulicy Promenada Księdza Ludwika Rutyny i nadanie opisowi granic stałego obwodu głosowania nr 3 następującego brzmienia:

OSIEDLE STARE MIASTO

ULICE: Anny, Bohaterów Westerplatte, Norberta Bończyka, Karpacka, Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Ignacego Łukasiewicza - numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 6, Pamięci Sybiraków, Piastowska - numery nieparzyste od 1 do 25 i numery parzyste od 2 do 14, Grzegorza Piramowicza, Plac Rady Europy, Władysława Planetorza, Józefa Poniatowskiego, Portowa - numery nieparzyste od 1 do 35 i numery parzyste od 2 do 28, Rynek, Sądowa, Zamkowa, Gabrieli Zapolskiej, Złotnicza, Stefana Żeromskiego.",

c) dodanie w opisie granic stałego obwodu głosowania nr 6 nazwy nadanej nowej ulicy ks. Józefa Tischnera w osiedlu Kłodnica i nadanie opisowi granic nadanie opisowi granic stałego obwodu głosowania nr 6 następującego brzmienia:

OSIEDLE KŁODNICA

ULICE: Agrestowa, Błonie, Jana Cybisa, Dobra, Xawerego Dunikowskiego - numery nieparzyste od 1 do 19 i numery parzyste od 2 do 6, Wojciecha Drzymały, Piotra Gaszowca, Gminna, Mikołaja Goltberga, Jerzego Góreckiego, Marcina Helwiga, Jagiellońska, Kłodnicka - numery nieparzyste od 1 do 33 i numery parzyste od 2 do 30, Kowalska, Ignacego Krasickiego, Franciszka Krzyszowca, Leśna, Litewska, prof. Karola Joncy, Bernarda Mikusza, Miodowa, Sławomira Mrożka, Nektarowa, Olszowa, Osiedlowa, Piaskowa, Promyk, Przedwiośnie, Ignatzego Richtera, Wita Stwosza, Wisławy Szymborskiej, Leonida Teligi, ks. Józefa Tischnera, Ustronie, Plac Richarda Wagnera, Wałowa, Stanisława Wyspiańskiego.";

2) dokonuje się zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16, poprzez wyznaczenie jej w Publicznym Przedszkolu nr 22 przy ul. 9 maja 4.

§ 2. Podział Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, opis ich granic i numerów oraz wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uwzględniający dokonane w § 1 dostosowanie opisu granic obwodów głosowania oraz zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


Załącznik do Uchwały Nr LIX/676/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe