Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/353/2014 Rady Gminy Lubsza

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594, zm. poz.645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.490,70 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 76.000,00 zł:

a) rozdział 01095 Pozostała działalność: 76.000,00 zł:

- dochody majątkowe: 76.000,00 zł: § 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 76.000,00 zł;

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 6.200,00 zł:

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 6.200,00 zł:

- dochody bieżące: 6.200,00 zł: § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 2.000,00 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat: 500,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów: 3.700,00 zł;

3) dział 750 Administracja publiczna: 7.750,00 zł:

a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 50,00 zł:

- dochody bieżące: 50,00 zł: § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 50,00 zł,

b) rozdział 75023 Urzędy gmin: 7.700,00 zł:

- dochody bieżące: 7.700,00 zł: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 7.700,00 zł;

4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 9.070,00 zł:

a) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 3.020,00 zł:

- dochody bieżące: 3.020,00 zł: § 0430 wpływy z opłaty targowej: 20,00 zł, § 0360 podatek od spadków i darowizn: 3.000,00 zł,

b) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 6.050,00 zł:

- dochody bieżące: 6.050,00 zł: § 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 6.000,00 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 50,00 zł;

5) dział 801 Oświata i wychowanie: 1.198,70 zł:

a) rozdział 80110 Gimnazja: 997,00 zł:

- dochody bieżące: 997,00 zł: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 997,00 zł,

b) rozdział 80195 Pozostała działalność: 201,70 zł:

- dochody bieżące: 201,70 zł: § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 171,45 zł, § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 30,25 zł;

6) dział 852 Pomoc społeczna: 30.860,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 26.000,00 zł:

- dochody bieżące: 26.000,00 zł: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 5.000,00 zł, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami: 21.000,00 zł,

b) rozdział 85295 Pozostała działalność: 4.860,00 zł:

- dochody bieżące: 4.860,00 zł: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 4.860,00 zł;

7) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 6.600,00 zł:

a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 6.600,00 zł:

- dochody bieżące: 6.600,00 zł: § 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 6.600,00 zł;

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.250,00 zł:

a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 450,00 zł:

- dochody bieżące: 450,00 zł: § 0970 wpływy z różnych opłat: 450,00 zł,

b) rozdział 90095 Pozostała działalność: 1.800,00 zł:

- dochody bieżące: 1.800,00 zł: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 1.800,00 zł;

9) dział 926 Kultura fizyczna: 562,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 400,00 zł:

- dochody bieżące: 400,00 zł: § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: 400,00 zł,

b) rozdział 92695 Pozostała działalność: 162,00 zł:

- dochody bieżące: 162,00 zł: § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości: 162,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91.201,70 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.000,00 zł:

a) rozdział 01095 Pozostała działalność: 1.000,00 zł:

- dochody bieżące: 1.000,00 zł: § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 1.000,00 zł;

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 90.000,00 zł:

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 90.000,00 zł:

- dochody majątkowe: 90.000,00 zł: § 0770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 90.000,00 zł;

3) dział 801 Oświata i wychowanie: 201,70 zł:

a) rozdział 80195 Pozostała działalność: 201,70 zł:

- dochody majątkowe: 201,70 zł: § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 171,45 zł, § 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 30,25 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.818,70 zł z tego:

1) dział 600 Transport i łączność: 13.440,00 zł:

a) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 13.440,00 zł:

- wydatki bieżące: 13.440,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 13.440,00 zł;

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 28.000,00 zł:

a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 28.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 28.000,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 25.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł;

3) dział 801 Oświata i wychowanie: 2.498,70 zł:

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 1.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.000,00 zł,

b) rozdział 80110 Gimnazja: 997,00 zł:

- wydatki bieżące: 997,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 997,00 zł,

c) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 300,00 zł:

- wydatki bieżące: 300,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 300,00 zł,

d) rozdział 80195 Pozostała działalność: 201,70 zł:

- wydatki bieżące: 201,70 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 201,70 zł;

4) dział 851 Ochrona zdrowia: 10.000,00 zł:

a) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 10.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 10.000,00 zł: w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 10.000,00 zł;

5) dział 852 Pomoc społeczna: 25.860,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 21.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 21.000,00 zł: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.300,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.700,00 zł,

b) rozdział 85295 Pozostała działalność: 4.860,00 zł:

- wydatki bieżące: 4.860,00 zł: w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.860,00 zł;

6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 6.600,00 zł:

a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 6.600,00 zł:

- wydatki bieżące: 6.600,00 zł: w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.600,00 zł;

7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 9.420,00 zł:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 9.420,00 zł:

- wydatki bieżące: 9.420,00 zł: w tym dotacje: 9.420,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.529,70 zł z tego:

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 201,70 zł:

a) rozdział 80195 Pozostała działalność: 201,70 zł:

- wydatki majątkowe: 201,70 zł;

2) dział 851 Ochrona zdrowia: 10.000,00 zł:

a) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 10.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 10.000,00 zł: w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 10.000,00 zł;

3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 36.328,00 zł:

a) rozdział 90095 Pozostała działalność: 36.328,00 zł:

- wydatki bieżące: 36.328,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 36.328,00 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) Zwiększa się dotację dla GOK w Lubszy o kwotę: 9.420,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 do budżetu w sprawie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2014 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się plan na zadanie pn. "Tęczowe przedszkole" o kwotę: 201,70 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza


mgr Janina Wcisło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/353/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/353/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/353/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/353/2014
Rady Gminy Lubsza
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe