Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr L/744/14 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 ) Rada Miejska w Nysie, na wniosek Burmistrza Nysy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

33

Szpital Miejski w Nysie
( obwód zamknięty)

Szpital Miejski w Nysie,
ul. Bohaterów Warszawy 23, Nysa

34

Zakład Karny w Nysie
( obwód zamknięty)

Zakład Karny w Nysie,
ul. Kościuszki 4 a, Nysa

35

Dom Pomocy Społecznej
w Kopernikach
( obwód zamknięty)

Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach,
Koperniki 17

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeń na terenie Gminy Nysa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe