Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr L/746/14 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379 i 911); Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać korekty załącznika Nr 4 do uchwały Nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać korekty załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 r. wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/746/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/746/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/746/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe