Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXIII/952/14 Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 25.178 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 7.200 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 7.200 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 7.200 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

+ 7.200 zł

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

+ 7.200 zł

Dochody powiatu o kwotę 17.978 zł, w tym:

Dochody bieżące:

+ 17.978 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 17.978 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 17.978 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

+ 17.978 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 783.200 zł, w tym:

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 419

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym


- 783.619 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 758.022 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

-

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

-

w tym:

- Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I

- 370.000 zł

Wydatki majątkowe

- 370.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 370.000 zł

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 370.000 zł

Wydatki bieżące

+ 370.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 370.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 370.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 324.700 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 340.000 zł

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości

- 340.000 zł

Wydatki bieżące

- 340.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 340.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- 340.000 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

+ 15.300 zł

- Wydatki bieżące

+ 15.300 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 15.300 zł

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 15.300 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

+ 340.000 zł

Rozdział 71020 - Organizacja targów i wystaw

+ 340.000 zł

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące

+ 340.000 zł

Wydatki bieżące

+ 340.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 4.000 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

+ 4.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 336.000 zł

§ 4260 - Zakup energii

+ 164.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 218.000 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

+ 12.000 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

+ 2.000 zł

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

+ 4.000 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

+ 5.000 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki

- 40.000 zł

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

- 25.000 zł

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- 4.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

+ 11.508 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 11.508 zł

- Wydatki bieżące

+ 11.508 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 11.508 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 11.508 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

-

- Wydatki bieżące

-

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 300

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

+ 300

- dotacje na zadania bieżące

- 8.000 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 8.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.700 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 9.400 zł

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego

- 1.700 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 1.150.000 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 1.150.000 zł

- Wydatki bieżące

- 1.150.000 zł

w tym:

- obsługa długu

- 1.150.000 zł

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 1.150.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 19.600 zł

- PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego

- 19.600 zł

Wydatki majątkowe

- 19.600 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 19.600 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

+ 19.600 zł

- Przedszkola Publiczne Nr 33 - zakup i montaż pieca c. o. wraz
z instalacją

+ 19.600 zł

Wydatki majątkowe

+ 19.600 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 19.600 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

-

w tym:

- Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

- 2.327 zł

Wydatki bieżące

- 2.327 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.327 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- 2.327 zł

- Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola" - rozliczenie projektu

+ 2.327 zł

Wydatki majątkowe

+ 2.327 zł

w tym:

§ 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

+ 2.327 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

+ 50.000 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 50.000 zł

w tym:

- Dom Dziecka - wymiana kotła gazowego

+ 50.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka

- 65.000 zł

Wydatki bieżące

- 65.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 65.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 54.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

- 9.500 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

- 1.500 zł

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - zakup samochodu

+ 65.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 65.000 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 65.000 zł

- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole

- 2.217 zł

Wydatki bieżące

- 2.217 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 933

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

+ 933

- dotacje na zadania bieżące

- 3.150 zł

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 3.150 zł

- Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

+ 2.217 zł

Wydatki bieżące

+ 2.217 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 2.217 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

+ 2.217 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

-

- Wydatki bieżące

-

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

- 20.000 zł

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 20.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 40.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

+ 40.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 9.500 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 9.500 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.500 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

- 25.000 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki

+ 14.500 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 6.470 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 11.508 zł

- Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej

- 11.508 zł

Wydatki bieżące

- 11.508 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

- 11.508 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 11.508 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 17.978 zł

w tym:

- Zakupy inwestycyjne sprzętu

+ 4.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 4.000 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.000 zł

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 1.515 zł

Wydatki bieżące

+ 1.515 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.515 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.515 zł

- Wydatki bieżące

+ 12.463 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 9.587 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.378 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

+ 196

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

+ 8.013 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.876 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

+ 2.876 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 7.200 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

+ 7.200 zł

- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące

+ 7.200 zł

Wydatki bieżące

+ 7.200 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.200 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

+ 7.200 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

+ 280.000 zł

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 200.000 zł

- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 200.000 zł

Wydatki bieżące

+ 200.000 zł

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

+ 200.000 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 200.000 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

+ 80.000 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 80.000 zł

Wydatki bieżące

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

+ 80.000 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 80.000 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

+ 21.500 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 21.500 zł

- Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne

+ 21.500 zł

Wydatki majątkowe

+ 21.500 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 21.500 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

-

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

+ 10.400 zł

w tym:

- Sztuczne Lodowisko - opracowanie projektu zamiennego dla zadania "Wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej oraz wykonanie DSO"

+ 6.800 zł

Wydatki majątkowe

+ 6.800 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.800 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Sztuczne Lodowisko - wymiana oświetlenia podstawowego nad taflą lodowiska oraz widownią"

+ 4.400 zł

Wydatki majątkowe

+ 4.400 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.400 zł

- Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni "Akwarium"

+ 217.000 zł

Wydatki majątkowe

+ 217.000 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 217.000 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej niezależnego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z realizacją praktyczną dla obiektu krytej pływalni "Wodna Nuta" w Opolu przy ul. Prószkowskiej

- 188.400 zł

Wydatki majątkowe

- 188.400 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 188.400 zł

- Sztuczne Lodowisko - zakup maszyny do odśnieżania tafli lodowej

- 27.600 zł

Wydatki majątkowe

- 27.600 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 27.600 zł

- Zakup i montaż systemu służącego do identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, kontroli przebywania
w miejscu i czasie trwania meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji

- 1.800 zł

Wydatki majątkowe

- 1.800 zł

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.800 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- 10.400 zł

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup samochodu

- 10.400 zł

Wydatki majątkowe

- 10.400 zł

w tym:

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10.400 zł

§ 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 49.833.403 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 13.327.930 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.105.473 zł.".

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104

Przedszkola, w tym:

Przedszkole Publiczne Nr 22

116 500

116 500

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego,
w tym:

Młodzieżowy Dom Kultury

1 485 000

1 450 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe