Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951) oraz uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 skreśla się punkty: 18, 29, 85 oraz 108.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe