Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXIII/965/14 Rady Miasta Opola

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym w Opolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4, § 5, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) Rada Miasta Opola na wniosek Prezydenta Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Opola i wyboru Prezydenta Miasta Opola w 2014 r. tworzy się odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Zakładzie Karnym i Areszcie Śledczym w Opolu oraz ustala się ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha


Załącznik
do uchwały nr LXIII/965/14
Rady Miasta Opola
z dnia 25 września 2014 r.

NUMERY I GRANICE ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA
ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Nr odrębnego

obwodu

głosowania

Granice odrębnego obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

64

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

ul. Władysława Reymonta 8

65

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki

Zdrowotnej - Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Al. Wincentego Witosa 26

66

Szpital Wojewódzki w Opolu

ul. Augustyna Kośnego 53

67

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu

ul. Wodociągowa 4

68

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu

ul. Krakowska 44

69

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

ul. Chmielowicka 6

70

Zakład Karny w Opolu

ul. Partyzancka 72

71

Areszt Śledczy w Opolu

ul. Sądowa 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe