reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 14 ust. 8 w zw. z art. 27 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013r. poz. 21, 405, 1238, 1446; z 2014r. poz. 379, 768) oraz po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice, Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/54/2003 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 21 czerwca 2003r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXIV/138/08 z dnia 30 grudnia 2008r wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r., w granicach określonych na Załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Załącznikami uchwały są również:

1) Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;

2) Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

§ 3. W uchwale Nr XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza wprowadza się następujące zmiany: W dziale I pn. " Przepisy ogólne"

1) zmienia się na rysunku planu granice terenu oznaczonego symbolem 2P;

2) na rysunku planu z części terenu oznaczonego symbolem 2P wydziela się nowe tereny oznaczone symbolem 6R; KDD;

3) na rysunku planu część terenu oznaczonego symbolem 2P włącza się do terenu oznaczonego symbolem 1P;

4) wykreśla się z rysunku planu tereny oznaczone symbolem KDL;

5) na rysunku planu część terenu oznaczonego symbolem KDL włącza się do terenu oznaczonego symbolem 1P;

6) na rysunku planu z części terenu oznaczonego symbolem KDL wyznacza się nowy teren oznaczony symbolem 2ZC,

7) usuwa się z rysunku planu teren oznaczony symbolem 3P, który włącza się do terenu oznaczonego symbolem 1P;

8) w tekście uchwały wprowadza się zmiany w ustaleniach dotyczących przeznaczenia, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonych w planie:

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

2) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

7) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 6. W uchwale Nr XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza wprowadza się następujące zmiany: w Dziale II pn. " Ustalenia szczegółowe" Rozdziale I § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Dla terenów oznaczonych symbolami 1P; 2P o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę przemysłową, ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu; na terenach istniejącej zabudowy, na których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć w nawiązaniu do istniejących budynków działek sąsiednich lub własnych o stanie technicznym umożliwiającym ich docelowe użytkowanie, przyjmując dla przebudowywanych budynków nieprzekraczalną linię zabudowy jako kontynuację linii istniejącej zabudowy; dla realizacji budynków odtworzeniowych nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć w odległości 6,0 m od granicy frontowej działki;

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną min. 10%;

3) nakazuje się wskaźnik intensywności zabudowy 0,5÷1,2;

4) dla nowej zabudowy:

a) nakazuje się max. wysokość nieprzekraczającą 7 m od poziomu terenu do okapu dachu, wysokość budynków z dachami płaskimi do 6m, a stromymi do 8,5 m do kalenicy, liczbę kondygnacji nadziemnych do 3,

b) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych, w ramach utwardzonego parkingu, wg wskaźnika min. 0,3 miejsca na 1 zatrudnionego,

c) nakazuje się pokrycie dachu i jego kształt dostosować do budynków istniejących,

5) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej;

6) dopuszcza się wyburzenie obiektów budowlanych o złym stanie technicznym;

7) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej terenu, w tym infrastruktury technicznej;

8) dopuszcza się punktowe obiekty wysokie (maszty reklamowe, urządzenia technologiczne, kominy) o wysokości wynikającej z potrzeb technologii inwestycji;

9) dopuszcza się podziały nieruchomości, pod warunkiem zapewnienia dla wydzielonych działek obsługi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających min.10,0m. i szerokości jezdni min. 5,0m., spełniającymi wymogi dróg pożarowych;

10) nakazuje się część terenu niezagospodarowaną przez obiekty przemysłowe przeznaczyć pod tereny zielni urządzonej;

11) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów i punktów zbierania odpadów metali;

12) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób powodujący wtórne pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych;

13) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

14) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową;

15) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych;

16) zakazuje się lokalizacji zabudowań mieszkalnych, obiektów w których odbywa się produkcja żywności, bądź obiektów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych w odległości min. 50m od cmentarza; utrzymuje się obiekty istniejące nie spełniające powyższych ustaleń;

17) wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej nakazuje się pozostawić pas wolny od drzew, gałęzi, konarów i krzewów o szerokości, licząc od osi linii z każdej strony:

a) dla linii 15 kV - 6 m,

b) dla linii 0,4 kV - 3m;

18) nakazuje się prowadzenie gospodarki ściekami przemysłowymi i odpadami wg przepisów szczególnych;

19) dopuszcza się obiekty i urządzenia redukujące poziom uciążliwości np. ekrany akustyczne, pas zieleni wewnętrznej."; 1) w Dziale II Rozdziale 1 § 7 ust. 8 po symbolu 1ZC dopisuje się symbol 2ZC; 2) w Dziale II Rozdziale 1 § 7 ust. 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "3) zakazuje się lokalizacji zabudowań mieszkalnych, obiektów w których odbywa się produkcja żywności bądź obiektów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych w odległości min. 50m od cmentarza; utrzymuje się obiekty istniejące nie spełniające powyższych ustaleń;"; 3) w Dziale II Rozdziale 1 § 7 ust. 8 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: "12) nakazuje się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 2m od terenów produkcyjnych;"; 4) w Dziale II w Rozdziale 1 § 7 ust. 11 po symbolu 5R dopisuje się symbol 6R.

§ 7. W uchwale Nr XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza wprowadza się następujące zmiany: Dział III pn. " Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości" otrzymuje brzmienie: Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: - dla terenów objętych zmianą planu ustala się stawkę w wysokości 30%.

§ 8. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza w granicach określonych na rysunku zmiany planu uchwalonego uchwałą nr IX/54/2003 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 21 czerwca 2003r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr XXIV/138/08 z dnia 30 grudnia 2008r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XIV/116/12 z dnia 29 marca 2012 r., w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Łambinowic.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gawlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/312/14
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 18 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/312/14
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 18 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r .poz. 647, z późn. zm.), Rada Gminy w Łambinowicach rozstrzyga co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza nie zwiększa się zakresu inwestycji infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/312/14
Rady Gminy Łambinowice
z dnia 18 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, Zawadzkiego, ul. Mickiewicza.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r .poz. 647, z późn. zm.), Rada Gminy w Łambinowicach rozstrzyga co następuje:

Biorąc po uwagę stanowisko Wójta Łambinowic o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama