reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/361/14 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 26 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/316/14 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania statutu Sołectwu Bykowice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

l. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy;

2) Sołtys - organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działaniu Rada Sołecka.

3. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

l. Do kompetencji Zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę, a także granice.

2. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) prowadzenie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy;

a) zwykły zarząd mieniem komunalnym polega na załatwieniu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia. Są to czynności, mające na celu zachowanie mienia, osiągnięcie z niego normalnych korzyści oraz pobieranie z niego dochodów,

b) czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w tym: zbywanie lub obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie się spadków, należą do Rady Gminy;

2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego;

3) rozstrzyganie o toku postępowania w przypadku, gdy działania organów gminy nie odpowiadają złożonym wnioskom;

4) wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

5) dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

6) występowanie z wnioskiem do Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;

7) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa, przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał;

8) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji Sołectwa;

9) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskim.";

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

l. Do zadań Sołtysa należy realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym Statutem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji, organizacji;

2) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gminy;

3) zwoływanie, organizowanie zebrań wiejskich;

4) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej;

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności;

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

7) sporządzanie sprawozdania ze swej działalności;

8) prowadzenie dokumentacji Sołectwa (statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich);

9) przekazywanie Wójtowi uchwał, wniosków i protokołów z zebrań wiejskich;

10) ogłaszanie uchwał zebrania wiejskiego, zarządzeń i komunikatów Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń w sołectwie;

11) współpraca z właściwymi organami w akcjach pomocowych w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych zaistniałych w sołectwie;

12) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Pakosławice;

13) uczestnictwo w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy;

14) informowanie mieszkańców Sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o wszystkich istotnych dla Gminy i Sołectwa sprawach;

15) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji Sołtysa wynikających z przepisów prawa.

3. Sołtys współpracuje z Radą Sołecką przy wykonywaniu w/w zadań.

4. Sołtys ponosi odpowiedzialność za celowość wydatkowania środków finansowych przyznanych w budżecie gminy na cele sołeckie.";

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

l. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

2. Rada Sołecka składa się z 3-10 członków i ma charakter opiniodawczo-doradczy.";

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Rady Sołeckiej należy

1) opracowywanie i przedkładanie Sołtysowi projektów uchwał będących przedmiotem obrad zebrania wiejskiego;

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

4) wspomaganie sołtysa przy organizowaniu czynów społecznych;

5) wspomaganie sołtysa w organizowaniu imprez kulturalno-sportowych.";

6) § 28 otrzymuje brzmienie:

l. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, zgodnie z § 18 niniejszego statutu.

2. Do ważności zebrania wiejskiego wyborczego mają zastosowanie przepisy § 23 ust. 2 i 3 niniejszego statutu.";

7) § 31 otrzymuje brzmienie:

l. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania albo zgłoszonych przed zebraniem na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10 osób uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej.

4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobecności na zebraniu wiejskim.";

8) § 33 otrzymuje brzmienie:

l. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego albo przed zebraniem na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez l 0 osób uprawnionych do głosowania.

3. Kandydatury przyjmuje przewodniczący zebrania i przekazuje je powołanej następnie Komisji Skrutacyjnej.

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie, w przypadku swej nieobecności.

5. Nazwiska kandydatów komisja umieszcza na oznakowanych pieczęcią Sołectwa kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.

6. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec Sołectwa stawia znak "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Dla ważnego wyboru wymagana jest zwykła większość głosów obecnych na zebraniu mieszkańców.

7. W przypadku uzyskania w głosowaniu przez dwóch kandydatów jednakowej-najwyższej liczby głosów, wybory Sołtysa przeprowadza się na nowo w terminie 30 dni.

8. W sposób określony w ust. od 3 do 6, przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Sołeckiej wchodzą ci spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Lichwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama