Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/407/14 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645,poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.1072 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, / Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/343/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zmienionej uchwałami : Nr XXXIX/355/14 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr XL/363/14 z dnia 24 lutego 2014 r., Nr XLIV/380/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr XLV/390/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz Nr XLVII/402/14 z dnia 15 września 2014 r. zmienia się :

1) treść § 4 który otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 7.819.040,00 zł zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z: kredytu i emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.819.040,00 zł";

2) treść § 8 który otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiazań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 12.000.000,00 zł.";

3) treść § 10 w którym pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza Ozimka do zaciagania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.819.040,00 zł ".

4) w zakresie zwiększenia planu przychodów budżetowych określonych w § 1 pkt 1 uchwały Nr XLVII/402/14 z dnia 15 września 2014 r. kwotę 6.000.000,06 zł zastępuje się kwotą 6.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Joachim Wiesbach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe