Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/47/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art.73 a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911), Zgromadzenie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XII/37/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XIII/43/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany w planie dochodów jak w załączniku nr 1;

2) dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących, jak w załączniku nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "PROKADO".

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "PROKADO".

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"


Paweł Smolarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/47/2014
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 30 września 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie w 2014 roku w

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

Z tego

bieżące

w tym: na współfinasowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

majątkowe

w tym: na współfinasowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

dział

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

20000,00

100000,00

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

rozdział

40095

Pozostała działalność

20000,00

100000,00

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

§

8510

Wpływy z różnych rozliczeń

20000,00

100000,00

120000,00

120000,00

0,00

0,00

0,00

dział

758

Różne rozliczenia

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

rodział

75814

Różne rozliczenia finansowe

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

§

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

Razem zwiększenie dochodów

20000,00

100000,01

120000,01

120000,00

0,00

0,01

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/47/2014
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 30 września 2014 r.

Zwiekszenie planu wydatków bieżących Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2014 rok w

Dział

Roz-
dział

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el. gaz i wodę

273000,00

100000,01

373000,01

373000,01

0,00

373000,01

0,00

0,00

0,00

40002

Dostarczanie wody

273000,00

100000,01

373000,01

373000,01

0,00

373000,01

0,00

0,00

0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

253000,00

95000,01

348000,01

348000,01

0,00

348000,01

0,00

0,00

0,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i oponii

20000,00

5000,00

25000,00

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

Razem zwiekszenie wydatków bieżących

273000,00

100000,01

373000,01

373000,01

0,00

373000,01

0,00

0,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe