Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.82.2014.IM Wojewody Opolskiego

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Byczynie nr LIII/433/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

stwierdzam

nieważność § 1 ust. 2 i § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LIII/433/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy - z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Byczynie 28 sierpnia 2014 r. podjęła uchwałę Nr LIII/433/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy działając na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przedmiotowa uchwała zawiera przepisy powszechnie obowiązujące w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 5a ust. 1ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania tych konsultacji określa rada gminy w drodze uchwały (art. 5a ust. 2 ww. ustawy).

W § 1 ust. 2 ww. Załącznika do ww. uchwały Rada Miejska w Byczynie przyjęła, że konsultacje społeczne przeprowadzane są z mieszkańcami gminy w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy. Powyższe postanowienie powtarza treść art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Podobny zarzut należy postawić regulacji zawartej w § 5 ust. 1 ww. Załącznika, w którym Rada ustaliła, iż uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby zamieszkujące terytorium gminy. W ocenie organu nadzoru powyższy przepis również powiela treść art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przedmiotowa uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły, co wynika
z treści art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (zob. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepubl.; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepubl.).

Wobec powyższego regulacje § 1 ust. 2 i § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LIII/433/14 jako powtarzające normę ustawową należy uznać za istotnie naruszające prawo, co przesądza o konieczności stwierdzenia ich nieważności.

Mając na uwadze powyższe argumenty stwierdzam jak na wstępie.

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


mgr Barbara Bieluszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe