Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/387/14 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XL/323/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów - gminy Olesno na 2014rok

1. Zwiększa się plan Dochodów Gminy o kwotę =576.529,60

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

165 009,06

40002

Dostarczanie wody

165 009,06

w tym; dotacje i subwencje

165 009,06

2370

wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

165 009,06

2.

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

250 000,00

w tym; dochody bieżące

250 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych uchwał

250 000,00

0490

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych uchwał

250 000,00

3

758

Różne rozliczenia

97 520,54

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19 260,00

w tym; dotacje i subwencje

19 260,00

2920

subwencje ogólna z budżetu państwa

19 260,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

78 260,54

w tym; dotacje i subwencje

49 062,35

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

49 062,35

w tym; dochody majątkowe

29 198,19

6330

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiążków gmin)

29 198,19

4

801

Oświata i wychowanie

9 000,00

80101

Szkoły podstawowe

9 000,00

w tym; dochody bieżące

9 000,00

0970

wpływy z różnych dochodów

9 000,00

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

22 000,00

w tym; dochody bieżące

22 000,00

0970

wpływy z różnych dochodów

22 000,00

6

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

33 000,00

92195

Pozostała działalność

33 000,00

w tym; dochody bieżące

33 000,00

0970

wpływy z różnych dochodów

33 000,00

Razem

576 529,60

2. Zmniejsza się plan Dochodów Gminy o kwotę = 430.197,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

w tym; dochody bieżące

50 000,00

0830

wpływy z usług

50 000,00

2.

750

Administracja publiczna

52 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

52 000,00

w tym; dochody bieżące

52 000,00

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

50 000,00

0690

wpływy z różnych opłat

2 000,00

3.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

38 500,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

38 500,00

w tym; dochody bieżące

38 500,00

0430

wpływy z opłaty targowej

38 500,00

4.

758

Różne rozliczenia

289 697,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

269 697,00

w tym; dotacje i subwencje

269 697,00

2920

subwencje ogólna z budżetu państwa

269 697,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 000,00

w tym; dochody bieżące

20 000,00

0920

pozostałe odsetki

20 000,00

Razem

430 197,00

Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 53.458.997,44 +146.332,60=53.605.330,04

II. W § 2 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków - gminy Olesno na 2014rok

1. Zmniejsza się plan wydatków Gminy o kwotę = 384.697,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

801

Oświata i wychowanie

256 172,00

80101

Szkoły podstawowe

197 870,00

w tym; wydatki bieżące

172 870,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

144 600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

24 727,00

4120

składki na Fundusz Pracy

3 543,00

w tym; wydatki majątkowe

25 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

80110

Gimnazja

58 302,00

w tym; wydatki bieżące

58 302,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

32 039,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

5 479,00

4120

składki na Fundusz Pracy

784,00

4270

zakup usług remontowych

20 000,00

2.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 525,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

13 525,00

w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 525,00

3240

stypendia dla uczniów

9 650,00

3260

inne formy pomocy dla uczniów

3 875,00

3.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

115 000,00

90002

Gospodarka odpadami

115 000,00

w tym; wydatki bieżące

115 000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

115 000,00

Razem

384 697,00

2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 861.029,60

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

55 000,00

40002

Dostarczanie wody

55 000,00

w tym; wydatki majątkowe

55 000,00

6210

doatcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

55 000,00

2.

600

Transport i łączność

235 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

235 000,00

w tym; wydatki majątkowe

165 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165 000,00

w tym; wydatki bieżące

70 000,00

4270

zakup usług remontowych

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

3.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19 260,00

85401

Świetlice szkolne

19 260,00

w tym; wydatki bieżące

19 260,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

12 866,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 394,00

4.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

502 000,00

90002

Gospodarka odpadami

335 000,00

w tym; wydatki bieżące

335 000,00

4300

zakup usług pozostałych

335 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,00

w tym; wydatki bieżące

30 000,00

4300

zakup usług pozostałych

30 000,00

w tym; wydatki majątkowe

50 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

22 000,00

w tym; wydatki majątkowe

22 000,00

6230

doatcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

22 000,00

90095

Pozostała działalność

65 000,00

w tym; wydatki majątkowe

65 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 000,00

5

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49 769,60

92195

Pozostała działalność

49 769,60

w tym; wydatki bieżące

49 769,60

4300

Zakup usług pozostałych

49 769,60

Razem

861 029,60

Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 55.539.857,44 +476.332,60=56.016.190,04

§ 2.

III. W § 4 - załącznik Nr 3 - Plan Przychodów i Rozchodów - gminy Olesno na 2014rok

1. Zmniejsza się plan Rozchodów Gminy o kwotę = 330.000,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

992

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

330 000,00

Po zmianach Rozchody Gminy wynoszą; 2.859.760,00 - 330.000,00 = 2.529.760,00

Przychody Gminy wynoszą; 4.940.620,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Antkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe