Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Oleskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Tekst pierwotny

1) Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła,

2) Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1) Starosta Oleski - Jan Kus,

2) Wicestarosta - Stanisław Belka

zwanym dalej "Przyjmującym".

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Kształcanie będzie odbywało się w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej ODZ.

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zakwaterownie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

5. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów objętych w roku szkolnym 2014/2015 kształceniem zawodowym w ODZ.

§ 2.

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2014/2015 i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. wynosi 430,00 zł.

3. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w ust. 2.

4. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu - na konto wskazane na rachunku, którego płatnikiem jest:

Powiat Lubliniecki
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
NIP: 5751885800

5. Rachunek zostanie wystawiony na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, w którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3.

ODZ w Dobrodzieniu po zakończeniu kursu prześle do macierzystej zasadniczej szkoły zawodowej ucznia zakres zrealizowanych treści kształcenia z podstawy programowej dla danego zawodu.

§ 4.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 5.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PowierzającyPrzyjmujący

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

Starosta


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe