Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/275/14 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jemielnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 - z późn. zm.[1])) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XL/260/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic na terenie Gminy Jemielnica, w ten sposób, że w § 1 pkt 2 lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt f i g w brzmieniu:

Piotrówce przy ul. Kościuszki 103,

g) Wierchlesiu przy ul. Wiejskiej 25A,"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe