Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 § 1,4,10,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 201lr. - Kodeks wyborczy / Dz.U.Nr 21 poz 112 ze zm./ oraz art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz.594 ze zm/ na wniosek Burmistrza Prószkowa Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się obwód Nr 10 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul.Zamkowej 2 i 8, celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie - ul. Zamkowa 2 i 8.

3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie.

§ 2.

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe