Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/348/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. 594 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania, a także zasady wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) gminie - należ przez to rozumieć Gminę Prószków;

b) burmistrzu - należ przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa;

c) radzie - należ przez to rozumieć Radę Miejską w Prószkowie;

d) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późn. zm.);

e) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową wraz z jej częściami składowymi oraz budynki i lokale stanowiące odrębny przedmiot własności;

f) urządzenia infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.

3. Zasady zawarte w uchwale stosuje się odpowiednio do części nieruchomości i udziału w nieruchomości.

§ 2. Upoważnia się burmistrza do samodzielnego nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości

§ 3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na realizację zadań własnych gminy od osób fizycznych lub prawnych następuje w drodze umów kupna, zamiany, nieodpłatnego przejęcia oraz innych form przewidzianych prawem na podstawie zarządzenia burmistrza.

§ 4. Zgody rady wymaga nabycie nieruchomości:

1) w przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu nabycia przechodzi na następny rok budżetowy;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;

3) niezabudowanej o wartości powyżej 50.000 zł;

4) zabudowanej o wartości powyżej 100.000 zł.

Rozdział 3.
Zasady zbywania nieruchomości

§ 5. 1. Zbywanie nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w formie: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i zamiany , następuje na podstawie zarządzenia burmistrza.

2. Przy zbywaniu nieruchomości należy kierować się następującymi kryteriami:

1) lokalizacją zbywanej nieruchomości;

2) przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) wpływem przewidzianego zagospodarowania zbywanej nieruchomości na rozwój gminy.

3. Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży, której wartość wyszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza 100.000 zł wymaga zgody rady.

§ 6. Darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy na cele publiczne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą rady.

Rozdział 4.
Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości

§ 8. 1. Wydzierżawianiu, a także wynajmowaniu podlegają nieruchomości stanowiące własność gminy, jeżeli nie zostały wyznaczone do sprzedaży oraz wyznaczone do sprzedaży, które nie znalazły nabywców. Przedmiotem dzierżawy lub najmu mogą być również nieruchomości przeznaczone na cele publiczne do czasu ich faktycznego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Upoważnia się burmistrza do wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie gminne na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Przedmiotem dzierżawy oraz najmu może być cała nieruchomość lub jej część.

§ 9. Burmistrz ustala stawki czynszu dzierżawnego oraz najmu w drodze zarządzenia.

Rozdział 5.
Obciążenia nieruchomości

§ 10. 1. Obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy następować będzie wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 roku Nr 707 - j.t. z późn. zm.)

2. Obciążanie nieruchomości może polegać w szczególności na:

a) ustanowieniu służebności gruntowych i przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej;

b) ustanowieniu hipoteki.

3. Ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu nastąpi za wynagrodzeniem. Ustalonym przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie zarządzenia burmistrza.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe