Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/330/2014. Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwałę NR XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się w następujący sposób:

1. W § 2 ust. 1 pkt.3) po lit. j) "odpady zielone" dodaje się zdanie: "zgodnie z regulaminem w sprawie świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie, stanowiącym załącznik do uchwały."

2. W § 3 ust. 1, pkt. 6) po słowach "proporcjonalnie do ilości osób" dodaje się zapis " 2 razy w miesiącu".

3. W § 3 ust. 2 w pkt 1), lit g) po wyrazach "proporcjonalnie do ilości osób" dodaje się zapis "-raz w miesiącu".

4. W §3 ust. 2, w pkt 2) po wyrazach "odbywać się będzie" dodaje się zapis "-raz w miesiącu" i skreśla się zapis "każdorazowo po zapełnieniu kontenera".

§ 2.

Wprowadza się załącznik do Uchwały NR XLI/330/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, "Regulamin w sprawie świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie" o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/353/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 6 października 2014 r.

REGULAMIN

W sprawie świadczenia usług przez

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Prószkowie

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie- zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK na terenie gminy Prószków zlokalizowany jest w miejscowości Prószków, ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

6. Odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. W PSZOK nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

3. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Prószków z nieruchomości zamieszkałych, po okazaniu dokumentu, z którego wynika, że osoba jest objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prószków.

4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.

§ 3.

1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące

frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Prószków:

Rodzaj odpadów komunalnych

Ilość odpadów

szkło (kolorowe i bezbarwne)

nielimitowane

papier

opakowania wielomateriałowe

tworzywa sztuczne

metale

meble i odpady wielkogabarytowe

przeterminowane lekarstwa i chemikalia

zużyte akumulatory, baterie

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

odpady zielone

zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

4 sztuki od gospodarstwa raz na rok

odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe

100 kg jednorazowo

§ 4.

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

· Poniedziałek, wtorek i czwartek od 10 do 14;

· Środa i piątek od 13 do 17;

· W każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK czynny jest od 13 do 19.

§ 5.

1. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w §3 niniejszego Regulaminu.

§ 6.

1. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym, z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Prószków. Przyjęcie takich odpadów będzie możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia określającego pochodzenie odpadów. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich organów.

§ 7.

1. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerami telefonu 77 40 13 723, 77 46 48 073.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe