Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmian w budźecie gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 59, 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 poz. 379), oraz art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. tj. 2010 r. Nr 80, poz. 526,2010 r. Nr 127, poz. 857, 2011 r. Nr 234 poz. 1385, 2011 r. Nr 139, poz. 814, 2011 Nr. 207, poz. 1230, 2012 poz. 354, 2013 poz. 193, 2013 poz. 1609, 2014 poz. 379 oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 379, 2014 poz. 911) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu stanowiącymi załączniki 1, 2 i 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg zadań stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/354/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 6 października 2014 r.

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 152.000,00 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 152.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 3.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - o kwotę 3.000,00 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 335.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 335.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - o kwotę 335.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki majątkowe o kwotę 335.000,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH o kwotę 169.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 74.000,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 70.000,00 zł

§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - o kwotę 4.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - o kwotę 70.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność - o kwotę 15.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 328.500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 113.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 113.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 113.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 209.000,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - o kwotę 5.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - o kwotę 5.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - o kwotę 15.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - o kwotę 63.300,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.300,00zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - o kwotę 60.700,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.700,00zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność - o kwotę 60.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 60.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.500,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę 6.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 6.500,00 zł

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH o kwotę 345.500,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 24.000,00 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne - o kwotę 23.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 23.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze - o kwotę 1.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 67.000,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - o kwotę 25.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - o kwotę 42.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 42.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 14.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 20.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 81.000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - o kwotę 12.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 12.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola - o kwotę 3.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - o kwotę 66.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 65.000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 74.500,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 40.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - o kwotę 28.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 28.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę 6.500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.500,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65.000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - o kwotę 20.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność - o kwotę 45.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Nazwa

Wydatki majątkowe PLAN

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 470 000

1 470 000

01095

Pozostała działalność

1 470 000

1 470 000

600

Transport i łączność

3 331 500

3 331 500

60016

Drogi publiczne gminne

3 277 500

3 277 500

60017

Drogi wewnętrzne

54 000

54 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

318 300

318 300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

318 300

318 300

710

Działalność usługowa

50 000

50 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50 000

50 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 500

12 500

75412

Ochotnicze straże pożarne

12 500

12 500

801

Oświata i wychowanie

210 400

210 400

80101

Szkoły podstawowe

9 500

9 500

80104

Przedszkola

124 600

124 600

80110

Gimnazja

70 000

70 000

80148

Stołówki szkolne

6 300

6 300

851

Ochrona zdrowia

11 000

11 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

11 000

11 000

852

Pomoc społeczna

7 000

7 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7 000

7 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

527 500

27 500

500 000

90001

Gospodarka ścieków i ochrona wód

505 500

5 500

500 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000

10 000

90095

Pozostała działalność

12 000

12 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000

100 000

92195

Pozostała działalność

100 000

100 000

926

Kultura fizyczna

9 500

9 500

92601

Obiekty sportowe

9 500

9 500

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

6 047 700

5 547 700

500 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/354/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 6 października 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADA Ń

na 2014 rok

Lp.

Nazwa zadania - lokalizacja

Koszt zadania pozosta ł y do realizacji

Nak ł ady w 2014 roku

Uwagi

1

2

3

4

5

I.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1 470 000,00

1 470 000,00

Dział 010 rozdz. 01095

1 470 000,00

1 470 000,00

1

Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie

1 470 000,00

1 470 000,00

II.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 331 500,00

3 331 500,00

Dział 600 rozdz. 60016

3 277 500,00

3 277 500,00

1

Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów

1 783 000,00

1 783 000,00

2

Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej

28 598,00

28 598,00

kontynuacja zadania

3

Budowa drogi gminnej- ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska

1 082 002,00

1 082 002,00

4

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie - projekt techniczny

27 900,00

27 900,00

5

Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Słonecznej i Krasickiego w Prószkowie - projekt techniczny

46 000,00

46 000,00

6

Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach ( nabycie gruntów )

240 000,00

240 000,00

kontynuacja zadania

7

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków

70 000,00

70 000,00

dotacja celowa dla samorządu województwa

Dzia ł 600 rozdz. 60017

54 000,00

54 000,00

1

Budowa parkingu w Przysieczy

50 000,00

50 000,00

2

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich - projekt techniczny

4 000,00

4 000,00

III.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

318 300,00

318 300,00

Dzia ł 700 rozdz. 70005

318 300,00

318 300,00

1

Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 ( tym dokumentacja projektowa )

95 000,00

95 000,00

kontynuacja zadania

2

Zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki

60 000,00

60 000,00

3

Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego ul. Opolska 10 Prószków

15 000,00

15 000,00

4

Zakup nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki Nr 454/5 z ark.m.4 obrębu Prószków

1 300,00

1 300,00

5

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły dz. Nr 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 w miejscowości Zimnice Małe

147 000,00

147 000,00

IV.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

50 000,00

50 000,00

Dział 710 rozdz.71004

50 000,00

50 000,00

1

Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej

50 000,00

50 000,00

V.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

12 500,00

12 500,00

Dział 754 rozdz.75412

12 500,00

12 500,00

1

Zakup motopompy szlamowej dla OSP

5 500,00

5 500,00

2

Zakup pieców akumulacyjnych dla OSP

7 000,00

7 000,00

VI.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

210 400,00

210 400,00

dział 801 rozdz. 80101

9 500,00

9 500,00

1

Zakup transportera schodowego

9 500,00

9 500,00

dział 801 rozdz. 80104

124 600,00

124 600,00

1

Parking dla samochodów osobowych

49 100,00

49 100,00

2

Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie - projekt techniczny

5 500,00

5 500,00

3

Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie

70 000,00

70 000,00

dział 801 rozdz. 80110

70 000,00

70 000,00

1

Zakup i montaż pieców centalnego ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach Wielkich

70 000,00

70 000,00

dział 801 rozdz. 80148

6 300,00

6 300,00

1

Zakup zmywarki z wyparzarką

6 300,00

6 300,00

VII.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

11 000,00

11 000,00

Dział 851 rozdz. 85154

11 000,00

11 000,00

1

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

11 000,00

11 000,00

VIII.

POMOC SPOŁECZNA

7 000,00

7 000,00

Dział 852 rozdz. 85219

7 000,00

7 000,00

1

Zakup serwera z oprogramowaniem

7 000,00

7 000,00

IX.

GOSPODARKA KOMUNALNA

2 527 500,00

527 500,00

Dział 900 rozdz. 90001

2 505 500,00

505 500,00

1

Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o

2 500 000,00

500 000,00

2

Zakup programu SAN-KAN

5 500,00

5 500,00

Dział 900 rozdz. 90015

10 000,00

10 000,00

1

Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej w Złotnikach

10 000,00

10 000,00

Dział 900 rozdz. 90095

12 000,00

12 000,00

1

Zakup wiaty przystankowej

6 000,00

6 000,00

2

Zakup i montaż wiaty przystankowej Prószków

6 000,00

6 000,00

X

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100 000,00

100 000,00

Dział 921 rozdz. 92195

100 000,00

100 000,00

1

Zakup urządzeń siłowych i zabawowych na gminne place

62 000,00

62 000,00

2

Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Złotnikach

23 000,00

23 000,00

3

Zakup pieca olejowego do świetlicy w Folwarku

15 000,00

15 000,00

XI

KULTURA FIZYCZNA

9 500,00

9 500,00

Dział 926 rozdz. 92601

9 500,00

9 500,00

1

"Przebudowa bieżni okólnej oraz skoczni do skoków na dal na boisku w Prószkowie dz. Nr 1336 k. m.11" - projekt techniczny

9 500,00

9 500,00

RAZEM

8 047 700,00

6 047 700,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe