Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/358/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz 91 d , pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 5 uchwały Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 448 z późn. zm) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Pulę środków na dodatki motywacyjne tworzy się:

1) dla nauczycieli, w wysokości nie mniejszej niż 5% ogólnej sumy planowanych w projekcie budżetu środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli danej szkoły,

2) dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły,w wysokości nie mniejszej niż 20% ogólnej sumy planowanych w projekcie budżetu środków na ich wynagrodzenia zasadnicze.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe