Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII.296.2014 Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 9 października 2014 r.

o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/244 /14 Rady Gminy
w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2014 r, uchwałą Nr XXXIII/258/14 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXIV.270.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 10 kwietnia 2014 r., uchwałą
Nr XXXV.278.2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i uchwałą Nr XXXVI.288.2014 z dnia 3 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się zmiany w planie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określony w § 4 załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok" otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) określony w § 8 załącznik Nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 r." otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych:

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie: 20.956.958,58 w tym:

a) dochody bieżące: 17.718.768,28

b) dochody majątkowe: 3.238.190,30

2) przychody budżetu: 5.130.000,76

3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie:22.413.505,58 w tym:

a) wydatki bieżące: 16.244.119,58

b) wydatki majątkowe: 6.169.386,00

4) rozchody budżetu: 3.673.453,76

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Kowalczyk


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII.296.2014
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 9 października 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia


DOCHODY BUDŻETOWE

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

2.900.000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

---

2.900.000,00

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

---

30.000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

---

30.000,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

---

4.650,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

---

4.650,00

Dokonane zmiany dochodów majątkowych

---

2.934.650,00


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII.296.2014
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 9 października 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
w złotych

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

WYDATKI BIEŻĄCE

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

--

40.000,00

80104

Przedszkola

---

40.000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

---

40.000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

---

16.000,00

85149

Programy polityki zdrowotnej

---

16.000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

---

16.000,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

---

4.650,00

85307

Dzienni opiekunowie

---

4.650,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego

---

4.650,00

Dokonane zmiany wydatków bieżących

0,00

60.650,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26.000,00

---

75020

Starostwa Powiatowe

26.000,00

---

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie)

26.000,00

---

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

55.000,00

55.000,00

80195

Pozostała działalność

55.000,00

55.000,00

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budowa zespołu boiska przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie)

55.000,00

---

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Wykonanie ogrodzenia zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie)

---

55.000,00

Dokonane zmiany wydatków majątkowych

81.000,00

55.000,00

OGÓŁEM DOKONANE ZMIANY

81.000,00

115.650,00


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII.296.2014
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 9 października 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

w złotych

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia


Rozchody

---

2.900.000,00

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

---

2.900.000,00


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII.296.2014
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 9 października 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2014 ROKU

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

5.130.000,76

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

903

2 000 000,00

2.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

950

1.390.000,00

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1.740 000,76

Rozchody ogółem:

3.673.453,76

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

773.453,76

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

993

2.900.000,00


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII.296.2014
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 9 października 2014 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

I.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

65.000,00

DOTACJE CELOWE

65.000,00

1.

750 - Administracja publiczna

75020- Starostwa powiatowe

6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

65.000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

650.396,67

DOTACJE PODMIOTOWE

614.622,00

1.

801 - Oświata i
wychowanie

80101 -
Szkoły podstawowe

2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie
S.P.w Dębniku

498.614,00

2.

801 - Oświata i
wychowanie

80103 -
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie
S.P.w Dębniku

116.008,00

DOTACJE CELOWE

35.774,67

3.

801 - Oświata i
wychowanie

80101 -
Szkoły podstawowe

2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie
S.P.w Dębniku

774,67

4.

926 - Kultura fizyczna

92605 -
Zadania w zakresie
kultury fizycznej

2360 - Dotacja celowa z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu

35 000,00

x

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

715.396,67

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe