Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Oleśnie

z dnia 30 września 2014 r.

zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Tekst pierwotny

zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, zawarte pomiędzy:

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), w związku z art. 149 ust. 1 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1) Starosta Jan Kus

2) Wicestarosta Stanisław Belka

na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/133/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu,

o następującej treści:

§ 1. W porozumieniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. U. Woj. Op. Nr 19, poz. 320), zmienionego aneksami: nr 1 z dnia 6 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Woj. Op. Nr 60, poz. 812), nr 2 z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Op. Nr 59, poz. 780), nr 3 z dnia 8 maja 2012 r. (Dz. U. Woj. Op. z 2012 r., poz. 799), nr 4 z dnia 12 czerwca 2012 r. (Dz. U. Woj. Op. z 2012 r., poz. 1182) i nr 5 z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. Woj. Op. z 2013 r., poz. 1171) oraz porozumieniem zmieniającym z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. U. Woj. Op. z 2014 r. poz. 1194) na podstawie §6 porozumienia, §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 i z 2014r. poz. 40):

- uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3)".

§ 2. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POWIERZAJĄCYPRZEJMUJĄCY

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński

Starosta


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe