Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Branice

z dnia 13 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112, z późn. zm.)

Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/388/14 Rady Gminy Branice z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. tworzy się odrębne obwody głosowania:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

8.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Filia w Dzbańcach-Osiedlu

Dom Pomocy Społecznej
Dzbańce-Osiedle 1
48-140 Branice

9.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Filia w Boboluszkach

Dom Pomocy Społecznej
Boboluszki 71
48-140 Branice

10.

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Filia w Branicach

Samodzielny Wojewódzki Szpital
w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

11.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Filia w Bliszczycach

Dom Pomocy Społecznej
Bliszczyce 76
48-140 Branice

12.

Regionalny Ośrodek
Psychiatrii Sądowej
w Branicach

Regionalny Ośrodek Psychiatrii
Sądowej
ul. Szpitalna 19
48-140 Branice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Branice oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe