Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLII/322/15 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach § 1 otrzymuje brzmienie : "Nadaje się nazwę Tęczowa ulicy położonej we Wrzoskach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 477/84, 578/89, 619/89 z karty mapy 4, dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr OP1O/00126325/8, OP1O/00137991/7" Załącznik graficzny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XLII/322/15
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe