Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.43 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz 1457 ) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa w kwocie 10,80 zł ( słownie: dziesięć złotych 80/100) za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem (dziećmi).

§ 2. Wynagrodzenie dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa ustala się następująco: wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn liczby godzin sprawowanej opieki nad dziećmi oraz wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna za godzinę sprawowanej opieki.

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa w kwocie 1,60 zł ( słownie: jeden złoty 60/100) za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa w kwocie 10 ( słownie: dziesięć złotych 00/100) dziennie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe