| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

z dnia 29 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

3. Lokalizację tablic informacyjnych określają załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia.";

2) w § 3:

a) w ust 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;",

- pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

lokalizowania i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, które mogą powodować pogorszenie jakości wód podziemnych, wskazane w raporcie wykonanym w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących ferm chowu i hodowli zwierząt, które mogą powodować pogorszenie jakości wód podziemnych, wskazane w raporcie wykonanym w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami;",

- po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu klasyfikowane są jako niebezpieczne dla środowiska.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Barbara Mońka


Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonej kontroli Rozporządzenia nr 3/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Wsi Strzeleckiej, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, województwo opolskie, Minister Środowiska, pismem z dnia 11 lipca 2014 r. znak DP-0941-32/22145/13/PK, wezwał Dyrektora RZGW we Wrocławiu do dokonania stosownych zmian w przepisach wskazanego rozporządzenia.

Proponowane zmiany zapisów zostały uwzględnione w treści niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), projekt rozporządzenia został uzgodniony z Wojewodą Opolskim (pismo nr IN.III.7081.9.2014.JJ z dnia 23.10.2014 r.).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 850 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »