| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LVIII/446/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 359.757 zł., w tym:

1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 359.757 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 3.888.859 zł., w tym:

1) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.888.859 zł.

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.529.102 zł., w tym: §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 3.529.102 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 21.769.665 zł

§ 5. W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zaciąganie kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

- na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.562.835 zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.969.073 zł.

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 zł.".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Piotr Jahn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/446/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/446/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/446/2014

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę 359.757 zł., w tym:

1) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 359.757 zł., w tym:

a) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 359.757 zł., w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dotacji w §6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (zmniejsza się dotację na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój pn: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie - Koźlu: Etap III") realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 359.757 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę 3.888.859 zł., tym:

1) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.888.859 zł., w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 3.888.859 zł. (zwiększa się o kwotę 772.205 zł. a zmniejsza się o kwotę 4.661.064 zł.), z czego:

= §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę ogółem 759.514 zł., z czego:

- zmniejsza się środki na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1456 O w miejscowości Grzędzin" o kwotę 40.000 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 360.000 zł. - do kwoty po przetargu),

- zmniejsza się środki na zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie - Koźlu: Etap III" o kwotę 719.514 zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 1.566.856 zł. - do kwoty po przetargu)

= na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się środki na realizację w ramach RPOWO na lata 2007-2013 projektu "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek - Bierawa: Etap II" (zmiana procentowa finansowania projektu w latach 2014 - 2015) o kwotę ogółem 3.129.345 zł., w tym:

- §6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.901.550 zł.,

- §6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 772.205 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się również przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 3.529.102 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »