| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 poz. 1318; z 2014r., poz. 379; poz.1072), art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014r. poz. 423) Rada Gminy Lubrza uchwala Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy :

Rozdział 1.
- Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy utworzony został na mocy uchwały Nr IX/53/91 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 16 maja 1991r.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Lubrza.

2. Ośrodek jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

3. Ośrodek posiada osobowość prawną.

4. Nadzór nad Ośrodkiem w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy Lubrza.

5. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Lubrza, ul. Wolności 73, a terenem jego działania Gmina Lubrza. Ośrodek może realizować swoje zadania także poza terenem gminy Lubrza.

6. Ośrodek używa skrótu nazwy: GOK w Lubrzy.

7. W skład Ośrodka wchodzą jednostki określone w załączniku do niniejszego statutu.

Rozdział 2.
- Zakres działalności

§ 4. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie działalności placówek kultury na terenie gminy (biblioteki, świetlice, kluby) i współpraca ze szkołami, przedszkolami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami gospodarczymi w dziedzinie działań kulturalnych.

§ 5. Przedmiotem działania Ośrodka jest:

1) wspieranie i animowanie społeczno - kulturalnej aktywności mieszkańców gminy Lubrza poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców poprzez:

a) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,

b) popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,

c) stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

d) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych środowiska lokalnego,

e) prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,

f) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,

g) upowszechnianie sztuki teatralnej i filmowej,

h) współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,

i) nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,

j) realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,

k) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

l) obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek: edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,

m) popularyzacja książki i czytelnictwa.

Rozdział 3.
- Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje w imieniu organizatora Wójt Gminy Lubrza na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Wyłonienie kandydata na Dyrektora następuje w drodze konkursu. Regulamin konkursu ustala Wójt.

4. Pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi zatrudnia Dyrektor Ośrodka.

5. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego i innych pracowników Ośrodka.

§ 7. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zadania, organizację i szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Lubrza oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8. 1. W Ośrodku może działać Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy, zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym Ośrodka.

3. Rada składa się z 5 członków, powoływanych przez Radę Gminy na 5 letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada opiniuje roczne programy działalności Ośrodka i plany działalności Ośrodka oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Ośrodka.

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa w § 10 ust. 5 oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

Rozdział 4.
- Źródła finansowania

§ 9. 1. Na źródła finansowania działalności Ośrodka składają się:

1) dotacje podmiotowe i celowe;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dofinansowania ze środków europejskich;

4) wpływy z prowadzonej działalności;

5) środki otrzymywane od osób fizycznych lub prawnych;

6) środki ze sprzedaży majątku ruchomego;

7) środki z innych źródeł, w tym:

a) darowizny, spadki, zapisy,

b) odsetki z lokat bankowych,

c) inne, określone przepisami prawa.

§ 10. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji, przyznanej przez Organizatora.

3. Zmian planu finansowego dokonuje samodzielnie Dyrektor.

4. Organizator zapewnia niezbędne środki finansowe do prowadzenia działalności kulturalnej i utrzymania obiektów.

5. Dyrektor Ośrodka składa do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie finansowe z działalności Ośrodka Wójtowi Gminy Lubrza i Organizatorowi.

6. Organizator zatwierdza sprawozdanie roczne.

Rozdział 5.
- Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozdział 6.
- Postanowienie dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§ 12. 1 Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową działalność na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem a w szczególności:

1) impresariat artystyczny;

2) działalność wydawniczą;

3) organizację spektakli, koncertów, wystaw, odczytów itp.;

4) organizację imprez rekreacyjno - rozrywkowych;

5) wynajem pomieszczeń i obiektów;

6) usługi handlowe;

7) organizację zleconych imprez okolicznościowych (wesela, komunie, itp.);

8) świadczyć usługi filmowo-fotograficzne, plastyczne oraz inne z zakresu kultury;

9) prowadzić naukę języków obcych;

10) prowadzić kursy z zakresu kultury;

11) prowadzić amatorskie zespoły artystyczne, koła zainteresowań, sekcje, kluby itp.;

12) prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, naczyń, sprzętu technicznego i innego będącego własnością Ośrodka;

13) prowadzić kursy, warsztaty nie związane z działalnością kulturalną;

14) prowadzić usługi reklamowe.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

Rozdział 7.
- Postanowienia końcowe

§ 13. Traci moc uchwała Nr XVIII/156/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/302/2014
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 października 2014 r.

Wykaz jednostek wchodzących w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy

1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy.

2. Wiejskie Domu Kultury we wsiach:

- Olszynka,

- Prężynka,

- Skrzypiec,

- Trzebina.

3. Świetlice Wiejskie we wsiach:

- Jasiona,

- Laskowice,

- Słoków.

4. Kluby we wsiach:

- Krzyżkowice,

- Nowy Browiniec.

5. Biblioteki Publiczne we wsiach:

- Lubrza,

- Olszynka,

- Prężynka,

- Skrzypiec,

- Trzebina.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »