Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 63

Tekst pierwotny

§ 1. Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.) Zarząd Województwa Opolskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) ogłasza, iż w dniu 20 października 2014 r. Uchwałą nr 5623/2014 przyjął 63 wersję Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie].

§ 2. Uszczegółowienie (wersja nr 63) wraz z wykazem zmian wprowadzonych do dokumentu zostało opublikowane na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 www.rpo.opolskie.pl oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia www.ocrg.opolskie.pl.

§ 3. Do Uszczegółowienia (wersja nr 63) wprowadzono zmiany finansowe w Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjnosci gospodarczej regionu. Ponadto, dokonano zmian dot. terminu rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków oraz minimalnej i maksymalnej kwoty wsparcia, a także aktualizacji rozporządzeń dot. udzielania pomocy publicznej.

§ 4. Zapisy wersji nr 63 Uszczegółowienia będą stosowane od 20 października 2014 r.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego


Roman Kolek


Wicemarszałek Województwa Opolskiego


Tomasz Kostuś


Członek Zarządu Województwa Opolskiego


Barbara Kamińska


Członek Zarządu Województwa Opolskiego


Antoni Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe