Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Nysy; Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nysa zadania własnego województwa, polegającego na prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej

Tekst pierwotny

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nysa zadania własnego województwa, polegającego na prowadzeniu szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 1. 1. Województwo Opolskie wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Nysa szkół mistrzostwa sportowego o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, kształcących w zakresie gimnastyki sportowej.

2. Zadanie to realizowane będzie w ramach Zespołu Szkół Sportowych w Nysie,
z siedzibą przy ul. Bramy Grodkowskiej 4 w Nysie, w skład którego obecnie wchodzą szkoły prowadzone przez Gminę Nysa:

a) Gimnazjum Sportowe im. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Nysie;

b) Sportowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nysie.

§ 2. 1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Decyzja o wypowiedzeniu porozumienia podjęta może być przez strony, co najmniej na sześć miesięcy przed zakończeniem roku szkolnego.

3. Decyzja, o której mowa w § 2 pkt 2, musi dopuszczać możliwość zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów szkół mistrzostwa sportowego w Nysie, działających w ramach Zespołu Szkół Sportowych w Nysie.

§ 3. Porozumienie nie rodzi zobowiązań finansowych dla Samorządu Województwa Opolskiego.

§ 4. Niniejsze porozumienie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia

Marszałek Województwa Opolskiego


Andrzej Buła


Członek Zarządu Województwa Opolskiego


Barbara Kamińska

Burmistrz Nysy


Jolanta Barska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe