Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Dobrodzienia; Zarządu Powiatu w Oleśnie

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie przekazania Gminie Dobrodzień zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy

Tekst pierwotny

w sprawie przekazania Gminie Dobrodzień zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy

zawarte pomiędzy

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie z siedzibą przy ul. Pieloka 21, w imieniu którego działają:

1) Starosta Oleski - Jan Kus,

2) Wicestarosta - Stanisław Belka

zwanym dalej Przekazującym

a

Gminą Dobrodzień reprezentowaną przez

Burmistrza - Różę Koźlik

zwaną dalej Przejmującym.

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/263/14 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych danej gminy strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący przekazuje Przejmującemu zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dobrodzień .

2. Wykaz przystanków stanowi załącznik do porozumienia.

§ 2. 1. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich.

2. W ramach powierzonych zadań Przejmujący upoważniony jest do wydawania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dla przewoźników oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.

3. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przejętego zadania.

4. Przejmujący nie będzie limitował środków finansowych na utrzymywanie przystanków w przypadku, gdyby dochód z opłat okazał się niewystarczający na ich utrzymanie.

5. Przejmujący zapewni utrzymywanie przystanków w czystości oraz w dobrym stanie technicznym.

6. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie wykonywał w formach prawem przewidzianych.

§ 3. 1. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań przekazanych.

2. Przejmujący zobowiązuje się wobec Przekazującego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego.

§ 4. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugie stronie na piśmie.

§ 5. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Przejmującego.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PrzekazującyPrzejmujący

Starosta Oleski


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Burmistrz Dobrodzienia


Róża Koźlik


Załącznik do porozumienia
z dnia 10 września 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

na terenie gminy Dobrodzień

Nr drogi

Miejscowość

Nazwa przystanku

Nr przystanku

1705 O

Szemrowice

Szemrowice - sklep - 17

17

1705 O

Szemrowice

Szemrowice - sklep - 18

18

1705 O

Szemrowice

Szemrowice - szkoła - 19

19

1705 O

Szemrowice

Szemrowice - szkoła - 20

20

1705 O

Warłów

Warłów - k. Szemrowice - 21

21

1705 O

Warłów

Warłów - k. Szemrowice - 22

22

1952 O

Rzędowice

Rzędowice - 01

01

1952 O

Rzędowice

Rzędowice - 02

02

1952 O

Rzędowice

Rzędowice - ul. Dolna - 03

03

1952 O

Rzędowice

Rzędowice - ul. Dolna - 04

04

1952 O

Klekotna

Klekotna I - ul. Mostowa - 05

05

1952 O

Klekotna

Klekotna I - ul. Mostowa - 06

06

1952 O

Klekotna

Klekotna III - 09

09

1952 O

Klekotna

Klekotna III - 10

10

1952 O

Klekotna

Klekotna IV - 11

11

1952 O

Klekotna

Klekotna IV - 12

12

1952 O

Klekotna

Klekotna V - 13

13

1952 O

Klekotna

Klekotna V - 14

14

1952 O

Klekotna

Klekotna VI - 15

15

1952 O

Klekotna

Klekotna VI - 16

16

1954 O

Warłów

Warłów - k. Bzionków - 01

01

1954 O

Warłów

Warłów - k. Bzionków - 02

02

1957 O

Myślina

Myślina - PKP - 01

01

1957 O

Myślina

Myślina - PKP - 02

02

1957 O

Turza

Turza - szkoła - 03

03

1957 O

Turza

Turza - szkoła - 04

04

1957 O

Turza

Turza - 05

05

1957 O

Turza

Turza - 06

06

1957 O

Makowczyce

Makowczyce - 07

07

1957 O

Makowczyce

Makowczyce - 08

08

1957 O

Ligota Dobrodzieńska

Ligota Dobrodzieńska I - 09

09

1957 O

Ligota Dobrodzieńska

Ligota Dobrodzieńska I - 10

10

1957 O

Ligota Dobrodzieńska

Ligota Dobrodzieńska II - 11

11

1957 O

Ligota Dobrodzieńska

Ligota Dobrodzieńska II - 12

12

1957 O

Dobrodzień

Dobrodzień - Wojska Polskiego - 13

13

1957 O

Dobrodzień

Dobrodzień - Wojska Polskiego - 14

14

1958 O

Myślina

Myślina - ul. Parkingowa - 01

01

1958 O

Myślina

Myślina - ul. Parkingowa - 02

02

1959 O

Gosławice

Gosławice - k. Rędzina - 01

01

1959 O

Gosławice

Gosławice - k. Rędzina - 02

02

1959 O

Rędzina

Rędzina - 03

03

1959 O

Rędzina

Rędzina - 04

04

1960 O

Gosławice

Gosławice - k. Główczyce - 01

01

1960 O

Gosławice

Gosławice - k. Główczyce - 02

02

1960 O

Główczyce

Główczyce - 03

03

1960 O

Główczyce

Główczyce - 04

04

1960 O

Główczyce

Główczyce - 05

05

1960 O

Główczyce

Główczyce -06

06

1974 O

Bąki

Bąki - 01

01

1974 O

Bąki

Bąki - 02

02

1975 O

Pludry

Pludry - 01

01

1975 O

Pludry

Pludry - 02

02

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe