Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.59.2014.AMŚ Wojewody Opolskiego

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LII/560/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zmianami)

stwierdzam

nieważność uchwały nr LII/560/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice,

Uzasadnienie

Na sesji 30 września 2014 r. Rada Miejska w Kluczborku, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła uchwałę nr LII/560/14 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice. Wyżej wymieniona uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych wpłynęła do organu nadzoru 14 października 2014 r. w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru, pismem z 5 listopada 2014 r., na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zmianami) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zawiadomił Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wraz z zapewnieniem organom Gminy Kluczbork możliwości czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących przedstawionego w wyżej wymienionym piśmie zarzutu w terminie do 7 listopada 2014 r. Wszczęcie postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu niezgodność części tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z częścią graficzną uchwały w odniesieniu do terenu 13 KDW-3, co stanowi naruszenie § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 nr 164 poz. 1587), który stanowi, iż na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznacznie powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku przedstawił wyjaśnienia w wyznaczonym terminie twierdząc, iż powstała niezgodność tekstu zawartego w zmianie miejscowego planu z załącznikiem graficznym wynikła z oczywistej omyłki redakcyjnej, która polegała na tym, iż w § 23 tekstu uchwały odniesiono się do terenów 13 KDW-1 oraz KDW-2, tj. terenów dróg wewnętrznych, pomijając teren oznaczony symbolem 13 KDW-3. W treści uchwały szczegółowo wymieniono i opisano ustawowe wymagania dla terenów 13 KDW-1 oraz 13 KDW-2, bez odniesienia się do 13 KDW-3, natomiast w załączniku graficznym do uchwały zamieszczone zostały wszystkie trzy symbole.

Wojewoda Opolski wyjaśnia zatem, co następuje.

W części tekstowej zmiany planu w § 4 ust. 2 widnieje zapis dotyczący występowania terenów dróg wewnętrznych o symbolu KDW, natomiast § 23 wymienia się i opisuje szczegółowo wymagania oraz ustalenia dotyczące przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego dla terenów 13 KDW-1 i 13 KDW-2. Obszary te oznaczone zostały na rysunku zmiany planu na załączniku graficznym nr 1. Ponadto na rysunku zmiany planu znajduje się również symbol 13 KDW-3, który nie znalazł takiego odniesienia w tekście przedmiotowej uchwały. Nie można zatem ustalić przeznaczenia terenu i innych parametrów uwzględnionych powyżej dla pominiętego w tekście uchwały obszaru 13 KDW-3. Zgodnie z treścią § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587), cyt.: na projekcie rysunku planumiejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznacznie powiązanie projekturysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. W niniejszej sytuacji nie jest możliwe jednoznaczne powiązanie rysunku zmiany planu z tekstem planu miejscowego, co jest naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego.

Organ nadzoru nie może uznać wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku, iż pominięcie w treści uchwały jednego z obszarów jest oczywistą omyłką redakcyjną, którą sprostować można w formie obwieszczenia zgodnie z art. 17 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje bowiem instytucji prostowania błędów lub oczywistych omyłek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będących aktami prawa miejscowego. Takie rozwiązanie przyjmują jedynie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dla decyzji i postanowień administracyjnych, ale stosowanie tu jakiejkolwiek analogii jest wykluczone, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Kr 775/10. Powyższe potwierdza również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r. II OSK 880/11 stanowiący, iż „(…) sprostowanie błędu jest instytucją związaną z urzędowym ogłoszeniem tekstu danego aktu i polega na zlikwidowaniu rozbieżności pomiędzy oryginałem, czyli tekstem aktu prawnego skierowanym do publikacji przez organ wydający ten akt, a tekstem ogłoszonym we właściwym dzienniku urzędowym. Ustawa z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie przewiduje możliwości sprostowania błędu, który powstał na etapie wcześniejszym niż sporządzenie oryginału”. Zatem prostowania oczywistych omyłek redakcyjnych w formie obwieszczenia możliwe byłoby jedynie w sytuacji wystąpienia błędu na etapie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Powyższa niegodność miała miejsce na każdym etapie procedury planistycznej min.: w prognozie oddziaływania na środowisko, w której symbol 13 KDW-3 również nie został ujęty, a nie na etapie publikacji uchwały.

Wojewoda podkreśla, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa powszechnie obowiązującego musi spełniać wysokie wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych oraz odpowiadać standardom legalności. Ustawodawca przyjął w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że cyt.: naruszenie zasad sporządzania studiumlub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwościorganów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego ocena zgodności z prawem przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku pod kątem zapisów art. 28 ust. 1 ustawy wykazała, że organ stanowiący Gminy Kluczbork uchwalając niniejszą zmianę planu miejscowego bez zachowania zgodności ustaleń części tekstowej z częścią graficzną, tym samym naruszył zasady sporządzania planu miejscowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż zasady sporządzania planu obejmują całość aktu prawa miejscowego, tj. część graficzną oraz tekstową, zawarte w niej ustalenia, a także standardy dotyczące całej dokumentacji planistycznej. W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Oznacza to, że każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w tym brak zachowania zgodności ustaleń części tekstowej z jej częścią graficzną, skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części.

Biorąc pod uwagę ww. niezgodność z prawem uchwały nr LII/560/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Borkowice, orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości


Marek Świetlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe